I Oppdal sin nye landbruksplan som ble vedtatt i kommunestyret 31.08.23 er visjonen; Levende kulturlandskap og levende landbruk. Hovedmålet blir beskrevet som; Landbrukets mangfold skal bevares og utvikles som bærebjelke for et aktivt kulturlandskap, bosetting og bærekraftig verdiskapning.

De siste fem årene har Oppdal kommune vedtatt omdisponering av 97,8 dekar fulldyrka jord.

Torsdag 14.12 ble nye 34 dekar fulldyrka jord bestemt skulle omdisponeres. Landbrukets bærebjelke blir ikke verdsatt virker det som.

Jorda er utgangspunktet for all produksjon i landbruket. I Norge er matjorda en kritisk, knapp og ikke-fornybar ressurs og den MÅ ha et sterkt vern.

Mye av den beste og mest lettdrevne jorda finner vi i nærheten av sentrum. Det er stadig snakk om økende behov for å sikre Norges matproduksjonsnivå og øke selvforsyningsgraden. Dette er en kritisk del av beredskapsarbeidet. Som sagt så er jordbruksareal en svert begrenset og ikke-fornybar ressurs. Å ha et jordvern handler om å bevare jorda og jordsmonnet for de verdiene det har for naturen, samfunnet, å kunne dyrke mat, opprettholde naturmangfold, binde karbon i jorda, det skaper verdier, arbeidsplasser og gode lokalsamfunn i et mer bærekraftig perspektiv.

Det er ikke bærekraftig å bygge ned matjord. I lys av dagens kunnskap om trusler mot verdens matproduksjon fremstår jordvern i Norge, mer enn tidligere som en overordnet samfunnsinteresse. Jordvernpolitikk er i økende grad mer viktig for bærekraftsmålene i det lange perspektiv. Bærekraftig matproduksjon er forvaltning og bevaring av det eksisterende natur- og ressursgrunnlaget, samtidig som utviklingen går i en slik retning at behovet for dagens og fremtidige generasjoner ivaretas. Bevaring av matjord er faktisk en stor forutsetning for å nå flere av FNs bærekraftsmål.

Bondelaget mener matjorda MÅ få et sterkt juridisk vern. I Landbruksplanen til Oppdal står det svart på hvitt under jordvernstrategien – Nullvisjon på nedlegging/omdisponering av fulldyrka og overflatedyrka jord til andre formål enn landbruk.

I Oppdal har vi kun 1,9 % av kommunens totalareal som er fulldyrka. Er det ikke på tide at vi setter ned foten for å omdisponere mer av denne lille prosenten når det finnes så mye annen jord i Oppdal som det ikke produseres mat på?

Vi i Bondelaget håper politikerne i framtiden kan se mer på spesielt Delmål 3 under landbruksplanen når saker om omdisponering av landbruksjord kommer opp.

Bevisst styring av arealbruk gjennom arealplanlegging og saksbehandling for å ivareta kulturlandskap, naturverdi og næringsgrunnlaget på en god måte. Under strategi står det at jordvern må styrkes. På tiltak er prioritet 1 satt som; veksten i tettsteder og områder for fritidsbebyggelse skal ikke skje på jordbruksareal, dyrkbar jord, produktiv skog eller verdifulle beiter og naturområder. Oppdal kommune og politikere står som ansvarlige.

I en av replikkene under kommunestyret ble det sagt at det må være forutsigbarhet for utbyggere, men hva med oss i landbruket, skal det ikke være forutsigbart for oss...

Therese Ørstad

Leder Oppdal Bondelag.