Når er nok nok for oss, innbyggerne og våre politikere i Rennebu mht. uforutsigbare endringer av trasévalg for E6?

Det er til syvende og sist lokale politikere som skal vedta ny E6 gjennom Rennebu. Det er de som samtidig skal hensynta det Rennebu som blir liggende etter ferdig vei. Og hva er vårt mål? Skal vi ta vare på, styrke, legge til rette for vekst og utvikling for kommunen vår? Eller skal Nye Veiers 110 km/t-ønske overskygge det?

Akkurat nå blør flere næringsaktører gjennom hele Rennebu for at Nye Veier har fått alle rettigheter uten spesielle krav.

Slik er det også flere steder i landet. Er det slik vi ønsker det?

Vi driver selv i bygge- og anleggsbransjen. Vi vet hvor strengt det er om huset er 10 cm for høyt, om det har valmtak som ikke passer inn eller om fyllinger er for høye. Alt skal falle naturlig inn i terrenget. Hvis ikke, kan det bli en politisk befaring og i noen tilfeller stoppet. Men hva med krav til Nye Veier? Neida, høye fyllinger og skjæringer er blitt deres varemerke landet rundt. Og målet er: 110 km/t.

Deler av kommunestyret i Rennebu uttrykte i desember i fjor stor bekymring for at informasjon før en så stor og viktig avgjørelse var både liten og mangelfull. Ved ett så voldsomt terrenginngrep i uberørt natur i sørenden av kommunen vår(for så vidt hele kommunen), vil det være å forvente at politikerne nå tar en befaring og setter seg godt inn i begge trasevalga ved å innhente all mulig relevant informasjon.

Politikerne bør være klar over hva dette inngrepet innebærer før det endelige trasevalget tas. Administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland, sa til NRK 01.09.21:

«Vi går nå fra ord til handling og skal jobbe med mer bærekraftig veibygging i fremtiden. Vi skal gjenbruke gamle veier og optimalisere de fremfor å bygge nytt.»

Denne uttalelsen må være en gavepakke for både Nye Veier og Rennebu kommune: Bygg det som allerede er godkjent til Ulsbergkrysset og optimaliser deler av eksisterende E6 mot Negård. Det er allerede innløst mange nok eiendommer på Ulsberg.

Vi er jo dessverre allerede på vei til å ødelegge kulturlandskap, gode oppvekstmiljø, uberørt natur og friluftsområder over hele landet. Når folk flest har sett den røde linja ovenifra på kartet, en rett strek, ja da ser det jo helt fortreffelig ut. Men hvis man da kan prøve å se for seg den røde streken fra siden inn i terrenget, ja det er da man virkelig skjønner at høye fyllinger og skjæringer vil prege sørenden av kommunen vår for all fremtid. Og det er i dag vakker uberørt natur!

Det er med stor bekymring og uro vi nok en gang registrerer at Nye Veier plutselig ønsker den veilinja på Ulsberg som de selv forkastet 19.mars i år.

Og dette til og med uten å varsle politikerne først!? Skal vi bare godta at Nye Veier kan bestemme, ombestemme, bestemme og ombestemme?

Planprogrammet ble fjernet fra kartet og merket som uaktuelt etter 19.mars.

Når slik vingling ser ut til å være gjengs over hele landet, så er det kanskje på tide å stoppe opp litt.

For alle innbyggere er arealplanen i en kommune et forutsigbart styringsverktøy for satsinger. Utvidet område for fritidsbebyggelse er spilt inn i arealplanen ved Tørset hyttegrend innen fristen som var nå i september. Hvilken innvirkning vil det ha på det videre arbeidet?

Og (en liten opplysning): Den strekningen det gjelder er så mye mer enn meterne forbi Tørset hyttegrend. Jeg har mottatt fastboende naboer og fritidsbeboeres bekymring i det Rennebu som er et godt sted å være.

På hele strekningen fra Toset til Negård er det rennbygg og fritidsrennbygg som er skikkelig engstelige og urolige for hva som kan skje med deres gårder, hjem og fritidsboliger i masse urørt natur rundt.

Ordfører Ola Øie har gjentatte ganger beklaget at ikke veien ble lagt i østlig trasé forbi Ulsberg. Det er ganske spesielt når han da hopper bukk over alle konsekvensutredelser og flagger sitt standpunkt først av alle andre politikere?Hvilke åpenbare store fordeler for Rennebu kommune er det han ser ved å velge denne traseen?