- I møte med maskiner taper soppen

Utbygger og Høyre-politikere unnlater å nevne at utbyggingen i Gorsetgrenda fører til tap av truede naturtyper og arter, skriver Mari Rui Heiniger.
Meninger

Som politikere må vi klare å ta flere hensyn på en gang. Som kjent kan vi ikke redde klimaet ved å ofre naturen, og en naturlig følge av dette er at vi ikke hovedsakelig kan basere økonomien vår på hytteutbygging. Nedbygging av natur er ikke bærekraftig på lang sikt, uansett hvordan man vrir og vender på det.

I saken om utvidelse av Gorset-feltet i OPP 30. juni unnlater både utbygger og Høyre-politikere å nevne en vesentlig side av saken, nemlig at utbygging vil medføre tap av truede naturtyper og arter. I dette tilfellet handler det om å forholde seg til ny informasjon som ikke var kjent da prosjektet startet.På den ene siden betyr de dokumenterte funnene av blant annet rødlistet sopp en skuffelse for utbygger. På den annen side er dette gledelige funn for Oppdal, som har fått dokumentert forekomster av truede arter, og at det er håp for dem. Egentlig er det en grunn til feiring!

Det er vanskelig å se verdien i sopp, sånn helt umiddelbart. Men soppen spiller en viktig rolle i økosystemet vårt, blant annet ved å bidra til omdanning og lagring av karbon. Sopp transporterer næring og spiller en avgjørende rolle i samspillet mellom organismer. Professor Dag Jørund Lønning kaller de vidstrakte soppnettverkene for naturens «internett».

Et vesentlige spørsmål vi politikere må reflektere over er hvor lett vi skal si oss villig til å ofre de minste bestanddelene av økosystemet vårt. Mange ønsker intuitivt å ta hensyn til naturmangfoldet. Vi som politikere kan i slike saker bidra konkret til beskyttelse av naturmangfoldet ved å tydelig vise at vi verdsetter dette.

Det er vanskelig å ta innover seg at våre dagligliv skal ha noe som helst med truet naturmangfold å gjøre. Men ved siden av klimahensyn og satsing på sosial og økonomisk bærekraft, må vi må ta i bruk føre-var-prinsippet når det gjelder bevaring av naturmangfoldet. Som politikere må vi spørre oss hva som skal til for å få stoppet utbygging om ikke dokumentasjon på truede naturtyper og arter er grunn nok.

En ting bør vi være ærlige om, og det er at i møte med maskiner taper soppen.

Mari Rui Heiniger,

uavhengig representant i kommunestyret