På tide at kommunen tar vare på hyttefolket 

Oppdal Hytteforum mener at alt av friluftsinfrastruktur, som skiløyper, sykkelstier, turstier og gapahuker må være med i kommuneplanens arealdel, og ber om å bli tatt mer på alvor.  

Illustrasjonsfoto  Foto: Morgan Frelsøy, arkiv

– OHF forventer at hytteeierne blir hørt og etterspør en helhetlig hyttepolitikk.

Styret i Oppdal Hytteforum
Meninger

Det kommunale stamløypenettet er satt i spill med kommunens vedtak om å basere skiløyper på frivillige avtaler, mener Oppdal Hytteforum.

Oppdal Hytteforum (OHF) etterlyser et samarbeid med kommunen. Som en viktig interessent får ikke hytteeierne informasjon og tilbud om deltagelse i prosessen rundt skiløypekonflikten i Gjevilvassdalen.

Vi har fått informasjon om at det avholdes møter med grupperingen av grunneiere som ikke ønsker skiløype på Gjevilvassveiene. Dette uten at vi ser at disse møtene er dokumentert med offentlig tilgjengelige referater. Er dette tilfelle og hva er årsaken til at møtene ikke er referatført slik loven krever? OHF forventer at hytteeierne blir hørt og etterspør en helhetlig hyttepolitikk. Vi påpeker at viktige funn fra hytteundersøkelsen i 2015 fremdeles gjelder, der langrennsløypene er det viktigste for fritidsinnbyggerne på Oppdal.

Økt medlemsmasse

Nå er det på tide at Oppdal kommune våkner opp og tar vare på hyttefolket også. OHF krever at Oppdal Kommune iverksetter det planlagte reguleringsarbeidet av friluftsinfrastruktur i Gjevilvassdalen og resten av kommunen så snart som mulig. Etter at OHF på årsmøtet vedtok sitt formelle syn i skiløypekonflikten, har medlemsmassen økt betydelig på kort tid og er pr. dags dato på 1200 medlemmer.

Konflikten ble behandlet under forumets årsmøte 19.05.2021 med følgende enstemmige vedtak:

1. Årsmøtet gir mandat til styret om å arbeide aktivt for å få skiløype på Gjevilvassveiene med tilknytning til stamløypenettet på plass igjen.

2. Årsmøtet henstiller styret til å arbeide aktivt for å sikre og utvikle hele stamløypenettet på Oppdal.

3. Oppdal Hytteforum vil ta en mer aktiv part i alle saker som gjelder å ivareta fritidsinnbyggernes interesser på Oppdal. Det er årsmøtets enstemmige syn at den beste løypa er lavterskelløypa på Gjevilvassveien, med tilknytning til det kommunale stamløypenettet som vi fritidsinnbyggere er med å betale for.

Regulering av friluftsinfrastruktur

Forutsigbarhet når det gjelder skiløyper er i store deler av Oppdal under enhver kritikk. Hyttefolket har gang på gang signalisert at det kommunale stamløypenettet er vår viktigste prioritet i hyttelivet. Med kommunens vedtak om løypelegging basert på frivillighet fra grunneierne, er nå hele stamløypenettet i Oppdal satt i spill. Det eneste som kan rydde opp i denne problemstillingen er at Oppdal kommune starter og fullfører regulering av friluftsinfrastrukturen sin. Det må også politikerne ta inn over seg! OHF mener at alt av friluftsinfrastruktur må være med i kommuneplanens arealdel.

Dette gjelder langrennsløyper, sykkelstier, turstier, badeplasser, gapahuker og avfallsplasser. Vi har nylig et eksempel på at en grunneier trakk seg fra avtalen til Raudhovden rundt og nord for Skaret til Langtjønna. Det er også søkt om brøyting av Gamle Skarvegen. Når politikerne har overlatt skiløypenettet til frivilligheten er forutsigbarheten fullstendig fraværende. Det gir en stor usikkerhet og risiko for at utviklingen går i retning av enda færre skiløyper framover. OHFs medlemmer er samstemt i forventning om at Oppdal kommune starter og fullfører en regulering av friluftsinfrastrukturen. Det er den eneste løsningen for å trygge stamløypenettet og sikre interessene for sine fritidsinnbyggere, men også for Oppdal som turistdestinasjon!

Lite behov for brøytet vei

«Brøyterne» skal etter siste anke i jordskifteretten bruke veien til egen næring som skogsdrift og seterutleie ved behov. Behovet for brøytet vei for de «5 brøyterne» ser nå ut til å være at to grunneiere driver med seterutleie og ingen grunneiere driver med tømmervirksomhet. Flertallet av grunneierne og hytteeiere føler at dette er en lite demokratisk sak, og at flertallet ikke blir hørt. Helårsvei er første steg om å få grep om viktig infrastruktur for hytteutbygging frem i tid, noe som går på bekostning av det store felleskapet. Her må kommunen og politikerne tenke over hvordan vi best kan ta bevare den vakre kulturhistoriske seterdalen for fremtiden. Fritidsinnbyggerne føler seg lite ivaretatt Hyttefolket legger igjen 500 mill. på Oppdal årlig og vi er kun en melkeku for Oppdal kommune.

Hytteeiere i Gjevilvassdalen betaler en høyere sonefaktor eiendomsskatt enn andre steder i kommunen, noe som er begrunnet med et høyt utviklet løypenett og gode utfartsområder. I Gjevilvassdalen står nå 950 hytteeiere uten det kommunale stamløypenettet og 200 hytteeiere har fått endret sin adkomstvei til hytta vinterstid, etter at løypa på veien ble borte. Hyttefolkets interesser er en kasteball i systemet og dette illustreres godt ved at hytteeiere aldri har vært nevnt de 6 gangene saken har vært behandlet i rettssystemet.

Mange hytteeiere sier de føler seg lurt da de har kjøpt seg hytte på et vintersportssted med lovnad om skiløyper rett utenfor hyttedøra. Forutsigbarhet er viktig. Man kan ikke legge til rette for å selge hytter med lovnad om skiløyper i området, for deretter å fjerne de i etterkant. Dette blir å lure fritidsinnbyggere. Flere fritidsinnbyggere som deltok på årsmøtet i OHF fortalte at de angret på at de hadde kjøpt seg hytte på Oppdal og flere vurderer å selge.

Denne trenden må snu! Oppdal Hytteforum skal representere hyttefolkets interesser i kommunen Styret mener kommunen har et stort ansvar for å lytte til hyttefolkets interesser. Et samstemt og utvetydig flertall ved forumets årsmøte har bedt styret om å ivareta deres interesser. Vi forventer å møte kommunen i dialogmøter framover og særlig med bakgrunn i informasjon om at motparten er invitert inn i samtaler krever vi lik behandling.


Styret i Oppdal Hytteforum

Lars Sevaldsen

Therese Mjøen

Eivind Alstad

Jan Roar Pleym

Jakob Krogsrud