Kan Gjevilvassaken løses?

SP må finne tilbake til sine grønne røtter, skriver samfunnsdebattant Børge Dahle dagen før kommunestyret i Oppdal enda en gang skal diskutere løypestriden i Gjevilvassdalen.

Børge Dahle har skrevet dette debattinnlegget.   Foto: Katrine Silseth Naas

Meninger

Kan Gjevilvassaken løses? Det er på en betingelse: Politikere må forholde seg til hva som gagner samfunnsutvikling i Oppdal best. Politiske valg må være kunnskapsbasert.

Politikerne må vurdere om argumenter framlagt av advokat Andersskog på vegne av brøyterne er troverdig. Hindrer ei skiløype på veien drift i tilknytning til jord- og skogbruksinteresser?

Etter at hytteplanen for Gjevilvassdalen i 2001 ble stoppet av Fylkesmannen og Miljødirektoratet, har brøyterne kontinuerlig arbeidet for å bygge en argumentasjon som kan brukes i en rettssak for å fremme sine interesser.

Grunneierrettigheter må selvfølgelig respekteres. I denne saken trues i svært få enkelttilfeller reelle grunneierrettigheter. Det har 40 år med skiløype på vegen vist.

Skiløypa i Gjevilvassdalen er svært viktig sett i et helseperspektiv både for fastboende, hyttefolk og tilreisende. Skiløypa er i en reiselivssammenheng en avgjørende attraksjon for Oppdal som destinasjon. Reiselivet er en grunnpilar for det meste av næringslivet i Oppdal. For hytteeiere som er etablert og for de som vil etablere seg i det aktuelle område er skiløypa avgjørende. Hyttenæringa må ha forutsigbarhet.

Det snakkes mye om grønn hytteutvikling. Fakultet for arkitektur og design ved NTNU har vurdert hytteutvikling i forhold til klimautfordringen. Hyttene er for energikrevende både i etableringsfasen, i utforming og ved bruk på grunn av transport til og fra hytta. Refleksjoner om grønn hytteutvikling har til nå vært fraværende. En må derfor vurdere tiltak som kan redusere energibruk i form av transport og energibruk ved bruk av eksisterende hytter. Det burde være pålagt at det er regulert skiløype ut fra alle hytteområder for å redusere transport under opphold på hytta. Da er det lite troverdig at en fjerner ei skiløype ut fra store hytteområder.

Skal Gjevilvassaken løses må noen endre sin forståelse. Saken handler ikke ”bare om ei skiløype”. Det handler om samfunnsutvikling for Oppdal og om Oppdals omdømme.

En løsning av løypesaken burde være at Oppdal Høyre vurderer sitt standpunkt i saken. Høyre har alltid stått for en aktiv næringspolitikk og lagt til rette for en balansert reiselivsutvikling. Derfor er det uforståelig at nåværende tre representanter i kommunestyret tilsynelatende ikke ser de negative konsekvensene løypesaken har for Oppdal som reiselivsdestinasjon og handelssentrum. At de har fjernet seg fra et viktig verdigrunnlag for Høyre burde føre til refleksjoner for partiets framtid.

For ordfører Espenes handler dette om tillit fra store deler av lokalbefolkningen og fra en samlet hyttebefolkning. Han provoserte med å si at ”saken går over”. Ordføreren bør nå sørge for at kommunen setter i gang en faglig nøytral konsekvensutredning av ulike alternative skiløyper i dalen sett i et total samfunnsutviklingsperspektiv for Oppdal. Ordføreren kan ikke bare legge bort saken. Han bør legge til rette for en løsning. Så langt er det vist et dårlig politisk håndverk.

For Senterpartiet er dette en sak om troverdighet. Er de et parti som ivaretar fellesskapets interesser?

Som tidligere medlem av SP mener jeg at deres troverdighet er viktig for distriktene. Vi er i et valgår. På 70-tallet var SP et troverdig parti i natur- og miljøpolitikk og SP vektla en helhetlig samfunnsutvikling. Blir de nå sett på som et interesseparti for marginale grupper?

Det kan være et håp dersom en eller flere av SP-representantene tar ansvar for den delen av sine velgere som ikke støtter SP-ledelsen i denne saken og støtter en faglig forsvarlig utredning av konsekvenser for alternative løypevalg i Gjevilvassdalen. SP må finne tilbake til sine grønne røtter!

Gjevilvassdalen vil for framtida kunne bli et symbol på hvordan kommunen har forvaltet natur- og kulturarven på en framifrå måte, og samtidig åpnet dalen for naturglede og friluftsliv sommer som vinter. Alternativet vil være en ”skamplett” som dagens politikere vil måtte stå ansvarlig for.

Børge Dahle