Politikk er å prioritere

Debatt rundt ergoterapeutressursen i Oppdal kommune.

Ola Husa Risan (Sp) har sammen med Ingvill Dalseg (H) og Morten Olsen (KrF) skrevet et innlegg om ergoterapeutressursen i Oppdal kommune.  Foto: Arkivfoto

Meninger

Skrevet av Ola Husa Risan, gruppeleder Sp, Morten Olsen, gruppeleder KrF og Ingvill Dalseg, gruppeleder H

Vi registrerer at det er debatt i media rundt ergoterapeutressursen i Oppdal Kommune, debatt er bra og vi deltar gjerne med våre tanker. 

Innledningsvis må vi se på hva dagens tilbud er og hva kravet til kommunen er. Oppdal kommune har i dag 1,2 årsverk med ergoterapeutressurs, slik har det vært i noen år. Tjenesten er først i inneværende år blitt en lovpålagt tjeneste for kommunene. Oppdal kommune tilfredsstiller i dag lovkravet med vår ressurs.    

Vi som politikere har ansvaret for og skal sørge for alle de kommunale tjenestene. Barn, unge og eldre skal alle få og får et godt tilbud i Oppdal.  

Under behandling av budsjettet for neste år hadde Arbeiderpartiet, Venstre og Uavhengige følgende forslag: «80 prosent ergoterapeut innen enhet helse og familie. Kommunedirektøren bes finne inndekning til en 80 prosent ergoterapistilling innenfor rammene til helse og omsorg.»  

I dette forslaget sier man ikke noe om hva som skal prioriteres bort, man gir kommunedirektøren i oppgave å kutte, uten selv å påta seg ansvaret for det som da må kuttes for å frigjøre 511 000 kr. Dette ville betydd et svekket tjenestetilbud innenfor sektoren. Helse og omsorg trenger mer ressurser, flere hender, ikke færre for å løse de utfordrende oppgavene de står ovenfor i tiden fremover. Dette forslaget kunne vi ikke støtte.  

Sv foreslo: «Etablere  prosent ergoterapistilling i enhet helse og familie. 80 prosent ergoterapistilling finansieres ved å redusere driftsmargin i 2021 budsjettet fra 1,7 til 1,6, noe som vil frigjøre cirka 600 000 til å finansiere dette.» 

Umiddelbart kan det være fristende å støtte et slikt forslag, her kutter man ikke, men plusser på. Men hva er konsekvensen ved dette forslaget? Dette forslaget slår beina under den mangeårige omforente linjen i oppdalspolitikken om at vi i Oppdal skal ha en driftsmargin på 1,5 prosent i en fireårsperiode, sette «tæring etter næring». Dette har sørget for at vi har reserver til uforutsette hendelser, har økonomiske muskler til å løse disse kjapt og effektivt, og er i stand til å sørge for et stabilt tjenestetilbud til våre innbyggere over tid. Det er forskjell på drift og investeringer. Vi kjenner alle til kommuner som har vært fristet til å begynne og bruke av fondene sine til den daglige drift. Det er den sikreste veien til å bli satt under administrasjon, eller bli en såkalt Robek kommune. Der kommunen bli fratatt muligheten til selv å styre. 

Det er viktig å huske at politikk handler om å prioritere, viljen vil alltid være større enn hva man har midler til.  

Vårt ønske er at tjenesten skal styrkes, men ikke på bekostning av en stilling i hjemmetjenesten eller dårligere tilbud i dagtilbudet for demente, slik det fort kunne blitt, dersom vedtaket gjort i handlingsplanen ble opprettholdt.  Vi mener det blir feil å sette to grupper med tydelige behov opp mot hverandre.

Ergoterapeutressursen bør styrkes, vi vil at innbyggerne skal få bistand, veiledning og rehabilitering i egne hjem, det er morgendagens løsning og helt i tråd med den satsningen som kommunen nå gjør, blant annet innenfor eldreomsorgen. Å satse på forebyggende tiltak vil over tid bli en besparelse for kommunen, nettopp derfor vil vi prioritere dette og vil arbeide aktivt for å finne rom for større ergoterapeutressurs.