Slik blir den nye idrettshallen i Oppdal

Endelig versjon av skisseprosjektet idrettshall ligger nå på bordet.
Sport

HUS arkitekter AS i samarbeid med Asplan Viak AS, COWI AS, Sweco Norge AS og Verkis HF har utarbeidet skisseprosjekt for idrettshall på oppdrag fra Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK).

Prosjektet er utviklet i et samarbeid mellom STFK (2/3) og Oppdal kommune (1/3), hvor STFK ivaretar prosjektledelsen.

I går kom beskjeden av Opplæringskomiteenv vedtok fire millioner til utredning av ny idrettshall.

- Fire millioner til utredning er et kjempesteg i riktig retning. Dette kommer nok også til å bli samme resultat i fylkestinget om to uker, forteller Kristian Torve til Opdalingen, som sitter i opplæringskomiteen.

Rammer og mål for prosjektet

Skisseprosjektet tar utgangspunkt i en idrettshall (tidl. betegnet «flerbrukshall») med plass til håndballbane, standard mål spilleflate 25x45m, med tilhørende birom; 3 sett garderober, lager, styrketreningsrom, vestibyle mv.

Idrettshallen utformes for å fungere som læringsareal for Oppdal videregående skole og grunnskolen i Oppdal kommune. Idrettshallen tilrettelegges for aktivitet utenfor skoletida, primært innenfor idrett.

I skisseprosjektet inngår et eget område for basishall-elementer, og tribune.

Idrettshallen tilpasses nabobebyggelse og landskapets karakter, dette dokumenteres i søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.

Plassering

Skisseprosjektet har vurdert fire aktuelle byggeområder se tegning A20-01 Situasjonsplan;

0. integrert med Oppdal vgs. (alternativ 0a og 0b)

1. mellom eksisterende idrettshall og grusbane

2. ved eksisterende idrettshall

3. i tilknytning til Oppdal vgs.

Skisseprosjektet er utviklet og beskrevet for byggeområde 1.