Utmarkskommuner ber Staten følge opp bestandsmål for rovvilt

Oppdal og Rennebu er to av 90 utmarkskommuner som nå har hatt årsmøte og gjort vedtak blant annet om rovvilt, hyttebygging og scooterløyper.

Utmarkskommunenes sammenslutning har valgt ny leder, det ble Hanne A. Velure (H) fra Lesja. Her sammen med Oppdals representant på landsmøtet, Ingvil Dalseg (H)  Foto: Privat

Siste nytt

Utmarkskommunenes sammenslutning hadde landsmøte 12-13.april i Trondheim. Oppdal og Rennebu er to av de 90 medlemskommunene.

Landsmøtet valgte ny leder for organisasjonen, det ble Hanne A Velure, distriktspolitiker fra Lesja og medlem av Høyres sentralstyre.

Landsmøtet vedtok følgende resolusjoner:

Rovvilt

Stortinget vedtok 6. juni 2016 nye bestandsmål for ulv, med 4-6 årlige ynglinger i Norge, hvorav minst 3 skal være helnorske. Det er nå registrert åtte helnorske ulvekull og ynglinger i ytterligere fem grenserevirer. Ulvebestanden skal forvaltes ned mot bestandsmålet ifølge Stortinget.

Landsmøtet ber rovviltforvaltningen treffe de nødvendige fellingsvedtak slik at Stortingets vedtak blir etterlevd.

Staten har etablert en tilskuddsordning for kommuner med ulverevir. Landsmøtet vil påpeke at kommunene selv må få definere hvilke konfliktdempende tiltak som midlene ønskes brukt til. Tilskuddsordningen må ikke føre til reduksjoner i de ordinære FKT-midlene.

Fra flere medlemskommuner meldes det om klare mangler ved statens gjennomføring av fellingsvedtak av rovvilt.

Landsmøtet vil vise til at Stortinget har understreket viktigheten av effektive og raske uttak, og at dette er viktig for å redusere konfliktnivået. Skade-fellingslagenes vilkår må bedres slik at effektive uttak iverksettes. Landsmøtet vil særlig vise til at bestanden av bjørn i Finnmark er under vekst, og at hensynet til reindriften krever aktive tiltak fra rovviltforvaltningen.

Landsmøtet erfarer at dagens uttak av jerv ikke er tilstrekkelig for å nå gjeldende bestandsmål. Landsmøtet ber staten iverksette nye effektive tiltak slik at bestandsmålet blir etterlevet.

Motorferdsel i utmark

Stortinget vedtok i 2015 nye regler hvor kommunene er gitt adgang til å etablere faste traseer for rekreasjonskjøring med snøskuter.

Skuterkjøring er ikke ansett å være omfattet av det tradisjonelle begrepet «friluftsliv», jf. Meld. St. 18 (2015–2016). Det er Landsmøtets klare erfaring at de faste traseene har gjort flotte naturområder tilgjengelig, både for bevegelseshemmede, ungdom og andre som ikke tar del i det tradisjonelle friluftslivet.

Løypene benyttes også av turgåere, skiløpere og hundekjørere. Det er Landsmøtets syn at når traseer for rekreasjonskjøring med snøskuter av så mange oppleves som en del av deres friluftsliv, bør også slike aktiviteter innlemmes i friluftsbegrepet.

Erfaringene fra medlemskommunene som har etablert skuterløyper viser videre at faste traseer begrenser ulovlig kjøring utenfor løypene. Virkningene av ordningen med rekreasjonskjøring er derfor fjernt fra de skremsler som ble fremsatt av visse miljøer da ordningen ble innført. – Som tidligere vil Landsmøtet vise til at kontroll- og sanksjonsapparatet er et viktig element i regelverket for motorferdsel i utmark.

Landsmøtet ser behov for en samordning mellom regelverket om nyttekjøring og rekreasjonskjøring slik at det kan legges til rette for at hytteeiere i nærheten av en rekreasjonsløype gis rett til kjøring helt frem til hytta.

Lokal forvaltning av store verneområder

Det er Landsmøtets syn at nasjonalparkstyrene gjennomgående har for få midler til den daglige forvaltningen av verneområdene, og at midler til skjøtselstiltak er blitt redusert. Ivaretakelse av verneverdier krever aktive skjøtselstiltak og bredt spekter av aktiviteter, og Landsmøtet vil peke på at det er av stor nasjonal verdi med aktiv forvaltning av nasjonalparkene.

Landsmøtet vil understreke at satsningen på ny merkevare for nasjonalparkene /verneområdene må følges opp med nødvendige ressurser på statsbudsjettet.

Statsallmenningsutvalget

Statsallmenningsutvalget skal avgi sin innstilling i juni 2018. 42 av USS medlemskommuner har statsallmenninger innenfor sine grenser, og medlemskommunene venter i spenning på innstillingen. Landsmøtet har klare forventninger til utvalgets svar på oppdraget i mandatet om å styrke det lokale selvstyre.

Lokal forvaltning i Nordland og Troms

Fjellovas anvendelse i Troms og Nordland er utredet i Samerettsutvalg II. Det er varslet et utredningen skal følges opp av et eget interdepartementalt utvalg. Landsmøtet forutsetter åpenhet i prosessen med dette utvalgsarbeidet, og at USS blir invitert til å gi innspill på de vurderingene som skal gjøres.

Hyttebygging og fritidsbolig

Hytter og hytteliv er en viktig del av norsk kultur og det norske folks hverdag. Det meste av dagens hytter befinner seg i USS sine medlemskommuner, og i flere medlemskommuner foreligger planer om ytterligere hyttebygging.

Landsmøtet vil påpeke at dagens om lag 400 000 hytter i Norge legger beslag på en forsvinnende liten del av utmarka, og det er åpenbart plass til flere hytter i mange utmarkskommuner.

Det er Landsmøtets klare erfaring at medlemskommunene har en høy bevissthet rundt de brede interesseavveininger som må foretas som grunnlag for ytterligere hyttebygging, hvor bevaring av viktige naturverdier tillegges stor vekt.

Nettopp hyttebygging eller fritidsboliger representerer en viktig del av mange kommuners næringsutvikling, og skaper større samhørighet mellom by og land. Det er en nasjonal verdi i at hyttefolk og bygdefolk finner sammen. Landsmøtet ser det som spesielt viktig i en tid hvor sentraliseringen utgjør en stadig større utfordring for hele landet.