Aldri før er moskusstammen på Dovrefjell blitt så hardt rammet som i fjor.

I løpet av det siste året døde nemlig 37 av de til sammen 213 dyra. Det betyr at stammen ble redusert med 17 prosent, og nå er nede på 176 dyr.

Det er fylkesmannen i Sør-Trøndelag som har oppsummert tilstanden i stammen etter 2006 med disse tallene.

Smittsom lungebetennelse

Det er flere årsaker til den høye avgangen, men langt de fleste av dyra døde på grunn av sykdom. En kraftig, smittsom lungebetennelse får skylda for at 24 av moskusdyrene døde.

– Vi regner imidlertid med at flere dyr kan ha dødd av smitten uten at det er oppdaget og registrert. Flere morløse kalver indikerer at så er tilfelle. Resultatene tyder på at bakterien rammet både unge og gamle dyr, skriver underdirektør Marit Lorvik og rådgiver Bjørn Rangbru i redegjørelsen.

Moskusen er inkludert i Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (HOP) og i 2006 ble det samlet inn prøver av totalt 34 døde dyr. Disse prøvene er oversendt til Veterinærinstituttet for nærmere undersøkelse.

Ikke påvist tidligere

Blant de døde dyrene, ble det registrert 8 kalver, 9 ungdyr og 20 voksne. Av de voksne dyrene er det registrert avgang på 11 kyr og 9 okser. Totalt i avgangsmaterialet er det en fordeling på 55 prosent hanndyr og 44 prosent hunndyr.

Lungebetennelse forårsaket av Pasteurellabakterier er ikke tidligere påvist hos moskus.

Uro blant moskusen som følge av parringstid, reinsdyrjakt med mye folk i fjellet, og varmt relativt fuktig vær for årstiden, kan skape stress, senke motstandskraften, og kan ifølge Veterinærinstituttet være en årsak til Pasteurellautbruddet.

Mennesker er i liten grad utsatt for Pasteurellasmitte.

Andre dødsårsaker

Ut over de 24 dyra som døde av lungebetennelse, ble det registrert en avgang på 13 dyr.

6 av disse ble påkjørt av tog (deriblant 3 enslige kalver som trolig har mistet moren p.g.a. Pasteurellasmitte), 5 ble avlivet av sikkerhetsmessige grunner, og for 2 dyr (rester av nyfødte kalver) er dødsårsaken ukjent.

Frittlevende moskus oppgis å ha generelt få sykdommer og parasitter. Moskusen på Dovrefjell kom fra Grønland hvor parasittbelastningen var liten, framgår det av rapporten.

Andre store sykdomsutbrudd

Dyrene som ble overført kan derfor antas å være immunologisk «naive» og det er trolig større sannsynlighet for at moskusen får overført sykdommer fra husdyr og hjortevilt, enn at moskusen overfører sykdommer til stedegen fauna.

Pasteurellasmitten i 2006 er det andre store sykdomsutbruddet i stammen i løpet av få år. Sommeren 2004 var det kraftige angrep av munnskurv på kalvene og 15 kalver og 1 ungdyr ble avlivet av dyrevernsmessige hensyn.

Antagelig døde flere smittede kalver uten at dette ble påvist, slik at den reelle avgangen trolig var noe større.

– Mer alvorlig denne gang

– Avgangen i 2006 ansees som mer alvorlig for stammen da det er en stor andel av voksne dyr i avgangsmaterialet, fremholder Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i sin rapport.

Ved telling vinteren 2006 ble det påvist 213 moskus på Dovrefjell. Av disse var det 79 eldre kyr og 29 eldre okser.

– Gitt at vi klarte å registrere alle de voksne oksene under vintertellingen, vil en avgang på minst 9 voksne okser i 2006, medføre at den voksne okseandelen er noe redusert. Etterveksten av unge okser syntes imidlertid å være god. Ved «normal produksjon» ville kalvingen våren 2006 også ha tilført omkring 60 dyr til stammen, heter det i oppsummeringen.

Ny telling i 2007

– Vi forventer ikke at fjorårets avgang ble så omfattende at den medfører reduksjon i stammen. Det er likevel grunn til å følge nøye med i utviklingen av stammen i årene som kommer, skriver underdirektør Marit Lorvik og rådgiver Bjørn Rangbru i redegjørelsen.

Det planlegges gjennomført ny strukturtelling av moskus i løpet av mars/april 2007. Etter tellingen vil vi ha en bedre oversikt over den store avgangens konsekvenser for stammens utvikling.