RENNEBU: Kommunestyret i Rennebu vedtok torsdag kveld enstemmig å gå i sluttforhandlinger med Hamos med sikte på å få avklart alt med. kartlegging av verdiene i Berkåksmoen, avtale om drift av anlegget i Berkåksmoen, avklare hvordan hytterenovasjonen skal drives, samt framdrift for innføring av tvungen renovasjon for alle fastboende.

I følge teknisk drift vil ordningen ikke bli dyrere enn dagens ordning for de som allerede har tvungen renovasjon. Hamos åpner for differensiert avgift i forhold til avfallsmengde og henteavstand fra vei. Ordningen omfatter også renovasjon i hytteområdene.

Kommunen setter som mål at alt avklares innen utgangen av august 2007, og at samarbeidet med Hamos starter fra 01.01.2008. Rennebu kommune har videre som mål å bli medlem av Hamos i løpet av 2008 og vi vil for 2007 benytte avtalen som bedriften har for septiktømming med avvanningsbil og levering av slam til Meldal Miljøservice. Medlemskommunene i Hamos har vedtatt likelydende forskrifter for avfall og slam. Et medlemskap i Hamos krever at også kommunestyret i Rennebu tislutter seg disse forskriftene.

Hamos er et selskap som i dag driver renovasjon i kommunene Hemne, Agdenes, Orkdal, Meldal, Snillfjord, Skaun og Rindal. Selskapet eies av medlemskommunene.