Rapporten blir presentert for landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen og helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

Bakgrunn for rapporten er ett av de mest alvorlige matbårne smitteutbrudd vi har hatt i Norge. På bakgrunn av sakens alvor, holdt begge ansvarlige fagstatsråder en redegjørelse for Stortinget 28. mars, hvor det ble varslet at regjeringen tok sikte på en full ekstern evaluering av saken i etterkant.

Utvalget for evaluering av E.coli saken ble oppnevnt i Statsråd 12. mai, og fikk frist til 1. november med å avgi rapport. Underveis i saken har det vist seg at det var behov for ytterligere tid, og utvalget fikk forlenget frist til 15. desember. Utvalget er ledet av Stuart Slorach fra Sverige.

Mandatet til utvalget har vært å kartlegge hendelsesforløpet i saken, vurdere de ulike aktørenes rolleforståelse og håndtering av saken samt samhandlingen mellom de ulike aktørene. Evalueringen skal ha som hensikt å gjøre aktørene best mulig i stand til å møte lignende saker i fremtiden på en betryggende og effektiv måte, og er derfor bedt om å se på forbedringspunkter.