SUNNDAL: Sakkyndige stilte spørsmålstegn ved om 38-åringen er i stand til å gjennomføre, men retten valgte likevel å gi den narkodømte mannen 300 timers samfunnsstraff.

Den siktede 38-åringen er domfelt en rekke ganger tidligere.

I perioden fra januar til 25. mai 2007 solgte han hasj for i alt 40.000 kroner. I samme periode brukte han også sjøl hasj. Forholdet ble avslørt 25. mai etter en tur til Oppdal sammen med en kamerat, der de kjøpte vel 47 gram amfetamin og vel 287 gram hasj for til sammen 33.000 kroner. På tur hjemover ble mannen stanset i politisperring på Gjøra. Han forsøkte å rømme, men måtte gi opp.

Dagen derpå ble mannens bopel på Sunndalsøra ransaket. Da ble det funnet 379 gram hasj og 1.880 diazepam-tabletter, eller blåvalium.

– Jeg begynte med hasj i januar 2007, og solgte hasj for å være snill da folk begynte å mase, forklarte han i retten

Domfelte har vært en del av rusmiljøet gjennom mange år, men er nå i ferd med å komme seg ut av den vonde sirkelen. Han har kjøpt hus og er kommet i arbeid, sluttet med stoff og får behandling hos psykolog.

Han har fått medisinering for ADHD, og har etter dette fått en bedre livssituasjon.

Kriminalomsorgen har gjennomført personundersøkelse, og stiller seg tvilende til om siktede er i stand til å gjennomføre samfunnsstraff. Retten mener imidlertid det vil gi verdifull, sosial trening dersom han klarer å gjennomføre.

Ettersom saken har blitt gammel, ett år og åtte måneder fra de straffbare forholdene ble begått, og siktede har tilstått alle forhold og godtar samfunnsstraff, har retten – under tvil – ilagt samfunnsstraff med i alt 300 timer, som skal gjennomføres i løpet av ti måneder. Den subsidiære fengselsstraffen er ti måneder.

Mannen fikk også inndratt 20.000 kroner, som ble funnet nedgravd i en plastpose ved et fjøs han disponerer. Retten har funnet det bevist at beløpet er framskaffet ved en straffbar handling.