Årets lisensjakt på jerv er for lengst avsluttet, mens skadefellinger kan fortsatt skje etter søknader. Hannjerven som ble skutt i Storlidalen kommer inn under denne kategorien.

- Det var en vanskelig avgjørelse, men etter nøye vurdering av bestandsstørrelse og skadeomfang i dette området fant vi å kunne innvilge søknaden , sier førstekonsulent Bjørn Rangbru hos Fylkesmannen. Jervebestanden er fortsatt utsatt i Sør-Norge, og forskerne anslår bestandens størrelse på minimum 70 til 80 dyr. Men like fullt mener Bjørn Rangbru at man har kontroll, og at antall fellinger har vært forsvarlig i forhold til bestanden totalstørrelse. Et stort flertall står bak målsettingen om å ha livskraftige bestander av alle de fire store rovdyrene i Norge, og Bjørn Rangbru forteller at man i øyeblikket har gode sjanser til å nå målet for jerven sitt vedkommende.

- For å sikre jerven bør bestanden i Nord-Norge og Sør-Norge kunne nå hverandre for blant annet å sikre en sunn utveksling av arvemateriale. Ennå er det ingen sikker kontakt mellom de to bestandene, men avstanden minker i Forrelhogna , Knutshø og Alvdalsfjellet. Det er i disse fjellområdene vi regner med at jerven fra de to bestandene først når hverandre. En eventuell søknad om skadefelling i dette området blir derfor særdeles vanskelig å innvilge, sier Bjørn Rangbru.

Fagsjef Erik Steineger i WWF presiserer at WWF akseptere skadefellinger når grunnlaget er tilstede. Slike fellinger kan skje uten at det får ødeleggende virkninger på bestanden. Men jaktpresset er nå så stort at WWF er bekymret. Norge for tida har verdensrekord i jervejakt. Ingen andre skyter så mye jerv i forhold til bestanden som oss. Dette presset kan ikke fortsette stort lenger uten at det får katastrofale følger for bestanden.