Oppdal: For eller imot sammenslåing av kommuner? Hvilke alternativer vil være best? Er det naturlig at hele eller deler av kommunen blir slått sammen med andre kommuner?

Det er TNS Gallup som har utarbeidet en rekke spørsmål som et representativt utvalg av befolkningen kommer til å bli spurt. Dette skjer i tråd med kommunestyrets vedtak om framdriften for arbeidet med kommunereformen.

I undersøkelsen vil det også bli spurt om hva som er de tre viktigste målene for en kommunesammenslåing, og om kommunen vil stå bedre eller dårligere rustet til å løse endel oppgaver etter en sammenslåing.

Det vil også bli spurt om det er viktig om det er kort eller lang avstand til de tjeneste man vil få bruk for fra kommunen; som helsetjenester, barnevern, pleie og omsorg, barnehagetilbud og så videre.

Videre blir man spurt om alder, kjønn og yrkesbakgrunn når undersøkelsen gjennomføres. Man blir også spurt om man pendler mellom kommuner for å komme seg på jobb, hvor mange som bor i husstanden og hvor lenge man har bodd i kommunen.

Det vil også bli lagt vekt på om hvorvidt man kjenner en liten eller stor tilknytning til kommunen man bor i.

Undersøkelsen vil bli gjennomført via telefon i løpet av to - tre uker.

Undersøkelsen er en del av en rammeavtale inngått av Kommunal- og moderniseringsdepartementet på vegne av regjeringen.

I formannskapet neste uke må politikerne ta stilling til størrelse på utvalget av beboere som skal spørres, spørsmålsutformingen, tidsrom for gjennomføringen og rapporteringsfristen.

Formannskapet overføres direkte på Opdalingen.no og sakspapirene vil bli gjort tilgjengelig i teksten under videoskjermen.