Oppdal: Kommunestyrets vedtak i november, der sambruksgata ble endret til ren gågate, møtte kraftig motstand fra de forretningsdrivende i området mellom Statoil og Husfliden.

Statoil varslet at de ikke lenger kunne drive der de er i dag, og både Møllekroa og forretningene sørover mot Husfliden var bekymret for videre drift hvis det ble helt stengt for bilatkomst.

– Vi har nå hatt en ny runde, og de nye innspillene må vi ta hensyn til, sa Sivert Vindal (Sp). Vi ser det som helt nødvendig at det blir en kombinert gate.

– Alle vet hvorfor vi fikk denne runden, kommenterte ordfører Ola Røtvei (Ap). Det var kommunestyret som ba rådmannen om å endre planen, og legge den ut på ny høring og ny behandling. Jeg har full forståelse for rådmannens tilråding.

Rådmannen valgte å ikke lage innstilling til den nye saken, men gjorde rede for de innkomne merknadene, og viste til at rådmannens anbefalte løsninger forelå ved første gangs behandling.

Sivert Vindal sluttet seg til fellesforslaget til Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti, som til slutt ble vedtatt mot to stemmer fra Venstre. Da fikk de inn et nytt punkt om å jobbe mot Jernbaneverket for å få anlagt en jernbaneundergang snarest mulig.

Hans Bøe (V) hadde et hjertesukk om språkbruken, og ønsket å bytte ut begrepet «shared space» med sambruksområde.

Venstre ved Trygve Sande ønsket også bilene tilbake til gågata, men hadde også flere forslag som ny utkjøring fra Statoil til RV 70 og endringer i torgarealet. Et forslag som fikk tre stemmer og falt.

Sosialistisk Venstreparti ønsket å innføre parkeringsavgift i indre del av sentrum, samt tidsbegrenset parkering.

Rådmannen klargjorde at dette var noe som ikke kunne legges inn i en reguleringsplan, mens ordføreren fulgte opp med en henstilling til rådmannen om at det vurderes tiltak for regulering av korttidsparkering i sentrum i det videre arbeidet med plangjennomføringen.