Rennebu kommunestyre ble forrige torsdag orientert om ulike alternativer vedrørende den planlagte utbyggingen av Rennebu helsesenter. Her ble tre ulike alternativ presentert, alternativ med kostnadsrammer på henholdsvis 240, 207 og 100 millioner kroner.

– Det beste alternativet slik jeg ser det, er alternativet som gir en kostnad på mellom 200 - 240 millioner kroner. Blir det vedtatt, vil det medføre en økning i driftskostnadene på 6,5 millioner kroner per år, sier ordfører Ola Øie.

Rennebu har i dag relativt mange sykehjemsplasser, og det er ønskelig at flere av disse gjøres om til såkalte heldøgnsomsorgsboliger (HDO). En sykehjemsplass i Rennebu koster 963.000 kroner, som er noe under landsgjennomsnittet. En HDO-bolig koster til sammenligning omtrent halvparten.

Tøffe valg

Økonomirådgiver Karl Petter Gustafsson sier at Rennebu kommune er i en sårbar situasjon, der de folkevalgte nå må prioritere.

– Det blir tøft for dem som bestemmer hva som skal kuttes, sier han.

Trettiseks prosent av de totale driftskostnadene i Rennebu kommune går til pleie og omsorg. I Oppdal er det tilsvarende tallet 30 prosent. Kostnadsbehovet i Rennebu ligger godt over landsgjennomsnittet, noe som i første rekke skyldes mange eldre og utviklingshemmende i forhold til det totale innbyggertallet.

Pasienter skrives tidligere ut fra sykehuset, noe som krever mer medisinsk behandling, og medisin er dyrt. Dette betyr økte kostnader for kommunen de kommer hjem til.

– Kommunene fungerer nærmest som minisykehus, sier Øie.

Endre Lien (Sp) er pessimistisk i forhold til kommunens økonomiske situasjon.

– Jeg mener Rennebu er kommet i en helt håpløs situasjon og mener derfor at Rennebu bør innlede nye forhandlinger med Oppdal med tanke på en sammenslåing, sa han fra talerstolen i kommunestyret.

Rennebu for "snille"

En påstand som ble moderert av andre kommunestyrerepresentanter og som helt avvises av Ola Øie (Ap).

– Det er ikke en håpløs situasjon og vi er kommunen som skal klare seg. Vi har god standard på barnehage, skole og andre tjenester. Når vi nå bygger ut sykehjemmet, blir tjenestetilbudet nærmest komplett, sier han.

Rennebu er "snillere" i forhold til sine nabokommuner i forhold til terskelen for å motta innvilget hjelp. Nå vil ordføreren at tjenestetilbudet tilpasses nivået i andre kommuner.

– Vi må tilby like tjenester som andre kommuner, og terskelen for å motta hjelp må endres. Jeg innser at dette ikke akkurat er en god valgkampsak, men noe vi er nødt til å se på. Så enkelt er det, men så vanskelig er det også, sier Øie.