I høringsutkastet «Etablering av et villreinsenter på Hjerkinn» konkluderes det med at nettverksfunksjonen for nasjonalparkinformasjonen bør legges til det kommende villreinsenteret på Hjerkinn og at antallet nasjonalparksentre tilknyttet Dovrefjell- Sunndalsfjella nasjonalpark reduseres. Det er Oppdal og Dombås som da er i faresonen.– Vi er i gang med å videreføre en avtale med Oppdal kommune, som skal gjelde ut 2008, sier Heidi Steen ved iNasjonalparker i Oppdal. Nasjonalparksenteret i Oppdal har ikke hatt så godt besøk som ventet. Steen mener dette skyldes at senteret ligger avsides til.– Folk vet ikke om oss, sier hun. Det jobbes imidlertid med å utvikle senteret i Oppdal, med ny utstilling og informasjon ut til skoler og barnehager. At senteret på Oppdal eventuelt skal nedprioriteres, kommer derfor som en overraskelse.I en pressemelding fra Sunndal Nasjonalparksenter heter det:«Stiftelsen iNasjonalparker har ansvaret for informasjon om Rondane nasjonalpark og Dovrefjell- Sunndalsfjella nasjonalpark med tilliggende verneområder. iNasjonalparker består i dag av seks informasjonssentre, hvorav ett på Gjøra i Sunndal og ett i Oppdal..Det er Dovrefjellrådet etter oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning som har utarbeidet forstudien. Arbeidet er gjennomført av en prosjektgruppe bestående av 12 personer med tilknytning til villreinforvaltning, forskning og formidling. Formålet med forstudien har vært å legge grunnlaget for etableringen av et Norsk Villreinsenter Nord ved å utrede formål, innhold og oppgaver for senteret.Et flertall i prosjektgruppen går inn for at det etableres en enhet av iNasjonalparker som er samlokalisert med villreinsenteret på Hjerkinn, og at to enheter av iNasjonalparker (Oppdal og Dombås) nedgraderes til informasjonssteder med nasjonalparkinformasjon utenom iNasjonalparkers autoriserte nettverk.Forstudien grunngir konklusjonen med at løsningen vil kunne gi de fire enhetene i Folldal, Otta, Kvikne og Sunndal mer ressurser slik at de gradvis kan oppgraderes til mer selvstendige nasjonalparksentre som ivaretar vilkårene til autorisasjon innenfor et nettverk.De vil også ha en viktig funksjon lokalt i forhold til sine lokalsamfunn. Dette betyr at de både kan videreutvikle kompetanse, utstillinger og aktiviteter som på et selvstendig grunnlag vil oppfylle autorisasjonsvilkårene til et nasjonalparksenter.»».