Miljøvernminister Helen Bjørnøy er positiv til ekstraordinære uttak av jerv for å hindre skader på sau og tamrein.

– Bestanden av jerv i Norge er høyere enn hva Stortinget bestemte i 2004, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Bestanden av jerv i Norge ligger i dag over Stortingets mål om 39 årlige ynglinger. I 2006 ble det dokumentert 57 ynglinger av jerv. I perioden 2004-2006 er det gjennomsnittlig dokumentert 55 ynglinger årlig. Jerv er også den arten som gjør størst skade på sau og tamrein i landet. Over 40% av de erstattede rovvilttapene både av sau og tamrein er de siste årene forårsaket av jerv.

– For å redusere tapene av sau og tamrein er jeg i år positiv til ekstraordinære uttak av jerv i prioriterte områder for sau og tamrein også før lisensfellingsperioden er over 15. februar, sier Bjørnøy.

Regjeringen ønsker en alminneliggjøring av rovviltforvaltningen. Lisensfelling der alminnelige jegere slipper til skal derfor være hovedvirkemiddelet for uttak av jerv. Lisensfelling er imidlertid en krevende jaktform og en må forvente at det tar noe tid før lisensfelling er tilstrekkelig effektiv til å holde bestanden av jerv på Stortingets mål om 39 årlige ynglinger. I unntakstilfeller kan det derfor være nødvendig å gjennomføre ekstraordinære uttak for å sikre at jervebestandene ikke vokser langt utover det fastsatte bestandsnivået. Slike uttak skjer da i regi av Statens naturoppsyn etter vedtak fattet av Direktoratet for naturforvaltning.