OPPDAL: – I Oppdal kommune har vi pengene i Oppdalsbanken, sier økonomisjef Leidulf Skarbø til Opdalingen.

Trygg soliditet

– Der er de trygge både for oss og folk flest i Oppdal, legger økonomisjefen til. Soliditeten i Oppdalsbanken er han trygg på.

Derfor er Leidulf Skarbø og kommunen lite påvirka av finansuroa i verden og den voldsomme nedgangen i pengemarkedet i USA.

– Men i har naturligvis en del lån som blir påvirka når renta går oppover. Vi vil få noen dyrere lån, men mye av det vi har lånt er i fast rente. Derfor er vi ikke så utsatt er heller, sier han.

Forutsigbarhet

Oppdal kommune har med andre ord prøvd å forsikre seg mot slike nedgangstider. Leidulf Skarbø er overraska over hvor omfattende nedgangen har vært.

– Men vi har tatt høyde for det meste i våre finansreguleringer. Det er viktigere med forutsigbarhet enn med kortsiktig gevinst, sier han og legger til:

– I forhold til risiko er det bra, men i forhold til avkastning er han mer usikker.

– Samtidig må vi huske på at det er oppdalingene sine penger vi forvalter, sier han.

100 mill. i banken

I disse dager legger Leidulf Skarbø fra kommunens tertialrapport. Her går det fram at beholdningen av likvide midler ved utgangen av tertialet var på 106,8 millioner kroner. Av disse er 106,6 plassert i kommunens konsernkontosystem hos Oppdalbanken.

– Kommunen har ingen plasseringer i aksje-, obligasjons- eller sertifikatmarkedet og det er heller ikke benyttet finansielle instrument knyttet til disse markedene, sier Skarbø.

Gjennomsnittlig likviditetsbeholdning i andre tertial var rundt 98,3 millioner kroner, og så langt i år rundt 91,4 millioner. Av dette utgjør fondsmidler, hvor rentene godskrives fondene selv, rundt 42 millioner kroner. Midlene i Oppdalsbanken forrentes etter tre måneder, uten margin og med kvartalsvis kapitalisering.

God rente

– Ved utgangen av tertialet lå denne renta på rundt 6,5 prosent. Så langt i år har vi oppnådd en innskuddsrente på nominelt 6,26 prosent og effektivt noe høyere. I budsjettet er det forutsatt en innskuddsrente på 5,5 prosent, opplyser Leidulf Skarbø.

Oppdal kommune har altså låg risikoprofil både innen både i låne- og likviditetsforvaltninga.

– Ved utgangen av tertialet var 47 prosent av lånegjelda knytta til den kortsiktige pengemarkedsrenta, og 53 prosent til fastrentebetingelser, sier økonomisjef Leidulf Skarbø i Oppdal kommune.