I perioden 2009-2013 fullføres utbygginga av E39 på strekninga Renndalen – Staurset bru på fylkesgrensa mellom Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

I tillegg prioriteres oppstart for omlegging av E39 på strekninga fra Høgkjølen til Harangen. Prosjektet omfatter bygging av om lag 7,5 kilometer ny veg fra Høgkjølen til Stokkhaugen på riksveg 714. Det skal bygges en om lag 800 meter lang tunnel gjennom Harangshammeren. Derfra vil E39 følge dagens riksveg 714 og riksveg 710 til Orkanger. Omleggingen vil føre til omklassifisering av dagens E39 mellom Høgkjølen og Orkanger til fylkesveg. Prosjektet har et kostnadsaslag på 360 millioner kroner og fullføres i perioden 2014-2019.

I perioden 2010-2019 fullføres byggingen av E6 Nordre avlastningsveg og E6 Nidelv bru i Trondheim. I tillegg gjennomføres prosjektet E6 Nidelv bru – Grillstad, som er vedtatt delvis bompengefinansiert gjennom utvidelse av innkrevingsordningen for E6 Trondheim – Stjørdal.

I perioden 2010-2013 er det aktuelt å prioritere statlige midler til videre utbedring av E6 i Soknedalen. Omfanget av utbyggingen er avhengig av om det blir tilsutning til et samlet opplegg for delvis bompengefinansiering av E6 på strekningen Oppland grense – Trondheim. Prosjektet E6 Vindalsliene – Korporals bru har et kostnadsanslag på 370 millioner kroner, og det omfatter bygging av 7 kilometer ny veg. Vegen legges utenom Soknedal sentrum, men på resten av strekningen følges i hovedsak eksisterende trasé. Det foreligger vedtatt reguleringsplan for deler av strekningen. For strekningen utenom Sokndal sentrum pågår arbeidet med reguleringsplan, og det er derfor knyttet usikkerhet til kostnadsanslag og virkninger av prosjektet

Det legges opp til utbygging av E6 frå Jaktøya i Melhus til Tonstad i Trondheim kommune til firefelts veg. Prosjektet inngår i planene for en miljøpakke for transport i Trondheim. Det er foreløpig lagt til grunn til at prosjektet fullfinansieres med bompenger. Finansieringen vil bli vurdert nærmere i det videre arbeidet med miljøtiltakspakka for Trondheim og et opplegg for samlet utbygging av E6 Oppland grense – Trondheim.

I perioden 2014-2010 er det aktuelt å prioritere statlige midler til utbygging av strekningen E6 Sluppen – Stavne i Trondheim. Prioriteringen er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av utbyggingen. (ANB)