Oppdal: Rådmannen oppfatter endringene som fremkommer i brev fra Klima- og Miljødepartement slik at ordningene som opprinnelig var tenkt utprøvd gjennom et forsøk, nå blir etablert på permanent basis.

Rådmannen ser at det kan være enkelte betenkligheter knyttet til dette, blant annet at det vil være vanskeligere å reversere en lovendring enn ikke gjennomføre lovendringene dersom forsøket viser seg som en uakseptabel økning i motorferdselen i utmark.

I møte i mars i år vedtok kommunestyret at kommuneplanen skal vedtas i mars 2015. Rådmannen viser til at dette er et omfattende arbeid der en rekke tema skal belyses.

Rådmannen mener at forslaget til endring av lov og forskrift som nå er på høring legger sterke begrensninger på hvor snøscooterløyper kan etableres, og med den eierstrukturen vi har i Oppdal mener han at det vil bli tidkrevende å finne akseptable løyper. Det vises til kravet om grunneiers samtykke, og peker på at det vil være vanskelig å overholde fristene dersom snøscooterløyper skal være et tema i planen.

Rådmannen peker også på at lovendringen ikke er vedtatt, og at et omfattende arbeid med å fastsette slike løyper dermed kan være bortkastet.

Rådmannens forslag går derfor ut på å vente til lov og forskrift er vedtatt, og at det deretter utarbeides en egen kommunedelplan. En prosess som foreslås oppstartet etter at ny kommuneplan er vedtatt.

Saken satte i gang en ny debatt for og i mot fornøyelseskjøring med snøscooter.

- Jeg er glad for at denne saken nå blir satt på vent, kommenterte Trygve Sande (V). Jeg har aldri vært tilhenger av å slippe løs snøscooterkjøring mer enn i dag. Det vil også forundre meg om dette nye lovverket blir vedtatt.

Det fikk Tor Snøve (Ap) til å reagere.

- Jeg vet jeg har observert Trygve Sande et sted på nett eller facebook, der han hopper ut av et helikopter på en fjelltopp for å kjøre på ski. Er det noe bedre?

- Skyldig, kommenterte Sande kvikt. Ja, det stemmer. Jeg har faktisk gjort det et par ganger i forbindelse med filminnspilling. Men det var med alle godkjenninger.

- Dessuten, det må jo være litt forskjell på liv og lære, innrømmet Sande med et glimt i øyet.

Brit Eide Fredriksen (SV) var også glad for at dette ble stoppet nå.

- Oppdal trenger ikke dette, sa hun. Vi har så mye annet.

- Vi har drøftet mulige løyper i tidligere planer, og dette er noe som hører hjemme i kommuneplanarbeidet, kommenterte Sigmund Fostad (Uavhengig). Jeg synes ikke dette vitner om riktige holdninger.

- Jeg er både bekymret og på langt vei irritert for at vi ikke kan ta opp problemstillingen nå, fortsatte Fostad. Det har da aldri vært et poeng at en grunneier kanskje sier nei?

Sivert Vindal (SP) var uenig i at det ikke skulle være mulig å igangsette arbeidet med en egen kommunedelplan før ny kommuneplan er vedtatt, og fikk støtte for det av flere.

- Spørsmålet er hva vi ønsker, kommenterte Brit Eide Fredriksen (SV). Det er ingen menneskerett å få kjøre ut i terrenget med en snøscooter. All erfaring viser at det ikke bare blir kjørt i løypene. Urørt natur er Oppdals beste ressurs, som vi ødelegger hvis vi legger til rette for snøscooterkjøring.

- Her overdriver SV, kommenterte Bjørg Marit Sæteren (SP). Vi aksepterer oppkjørte skiløyper. Hva er den store forskjellen?

- Støy, var det korte svaret fra Fredriksen.

Fostad mente at SV her tok stilling til saken før den er vurdert.

- Jeg er opptatt av at vurderinger hører hjemme i planleggingen. Jeg synes vi skal få problemstillingen på bordet før vi tar stilling til den, mente Fostad.

- Jeg er helt enig med SV i denne saken, sa Trygve Sande. Det er helt feil å bruke kommunens ressurser til noe som det er lite sannsynlig at det blir noe av.

- Noen ganger lurer jeg på om folk sier ting i denne saken som de egentlig ikke mener, kommenterte Olav Bjørndal (Ap). I motsetning til Brit Fredriksen tror jeg det blir mindre tullkjøring hvis vi får regulerte løyper.

- Vi står for at vi vil styre utviklingen, sa Stein Lauritzen (Sp). Snøscooter er et lovlig framkomstmiddel, og jeg tror at ordnede forhold reduserer tullkjøring. Jeg kan ikke se at snøscooterkjøring er noe problem i Oppdal. Det er stor sjøljustis blant de som bruker snøscooter, og de vil bruke løyper som er tilrettelagt.

Morten Olsen (Krf) var redd at debatten hadde kommet inn på et sidescooterspor, men sluttet seg til at begrensningen i oppstart av en egen kommunedelplan kunne tas ut.

Og slik ble det.

Kommunestyret sluttet seg enstemmig til forslaget om lovendring som var sendt på høring.

Mot fire stemmer (H, Frp og Fostad) vedtok kommunestyret at snøscooterløyper ikke skulle være tema i nåværende kommuneplanprosess.

Det ble også vedtatt gangsetting av egen kommunedelplan for snøscooterløyper så snart forslag til endring av lov og forskrift eventuelt blir vedtatt. Punktet med at dette ikke skulle igangsettes før ny kommuneplan er vedtatt ble tatt ut etter forslag fra Senterpartiet, mot tre stemmer.