1. Skattefri leieinntekt i enebolig.

Leier du ut den minst verdifulle delen av boligen din er inntekten skattefri. Leier du imidlertid ut den mest verdifulle delen, er det skattefritt inntil kr 20.000. Men pass på: Bryter du den inntektsgrensen, blir all netto leieinntekt det året beskattet med 28 prosent for 2013 (for 2014 er satsen 27 prosent).

2. Skattefri leieinntekt i tomannsbolig som ikke er seksjonert.

Hovedregelen for enebolig gjelder også for tomannsbolig, men her må du også passe på at du bruker den mest verdifulle delen selv for at leieinntekten skal være skattefri.

3. A. Ligningsverdi boligeiendom.

Verdien blir utregnet etter boligtype, areal, byggeår og beliggenhet. Formuen settes til 25 prossent av verdien for din primærbolig, men 50 prosent av sekundærboliger, for eksempel utleieboliger. (Merk at satsen for sekundærboliger i 2014 stiger til 60 prosent ;det får altså ikke virkning for selvangivelsen for 2013.)

3 B. Ligningsverdi fritidseiendom.

Grensen mellom bolig og fritidseiendom er viktig. Her heter det: Skillet mellom boligeiendom og fritidseiendom skal bygge på karakter/særtrekk ved eiendommen. (Det er altså ikke avgjørende hvordan eiendommen faktisk brukes.)

4. Urimelig høy ligningsverdi?

Selv med de nye reglene kan det være grunnlag for å få verdien satt ned. Er ligningsverdien høyere enn 30 prosent av markedsverdien av din bolig eller fritidsbolig, skal den settes ned hvis du krever det. Du må kunne dokumentere markedsverdien, enten ved takst, meglers verdivurdering eller ved såkalt observert markedsverdi.

5. Renter og alle omkostninger ved lån er utgifter du kan trekke fra.

Husk at dette også omfatter formidlingsprovisjon, etableringsgebyr, gebyr for prioritetsvikelse etc.

6. Er en mulig gevinst ved salg av bolig skattefri?

Har du eid boligen i minst ett år, og brukt den mest verdifulle delen av egen bolig minst ett år av de siste to, er en slik salgsgevinst skattefri. Pass på at du verken flytter ut eller inngår avtale om salg (aksepterer kjøpers bud) for tidlig - her har flere brent seg!

7. Er et mulig tap ved salg av bolig fradragsberettiget?

Har du IKKE eid boligen i minst ett år, eller IKKE brukt minst halvparten som egen bolig minst ett år av de siste to, er et slikt tap fradragsberettiget. Pass på at du selger eller flytter ut i tide.

8. Hva med pendlerbolig?

Også bolig du bor i på grunn av arbeid, kan selges skattefritt eller skattepliktig etter reglene i punkt 6 og 7 over. Men fritaket omfatter ikke en mulig utleid del av pendlerboligen.

9. Møblert utleie.

Er utleien du driver skattepliktig, kan det være greit å leie ut fullt møblert. Er møblene slike som du selv bruker før og etter leieforholdet, og dette ikke varer mer enn tre år, kan du hvert år føre 15 prosent av brutto leie til fradrag i leieinntekten.

10. «Utleie»til barna.

Husk at om voksne barn bruker en bolig du eier, vederlagsfritt, kan skatteplikt oppstå. Løsningen er å la dem betale de løpende utgifter; fellesutgifter, forsikring, vedlikehold og slikt. Da oppstår ingen skatteplikt for fordelen.

(Kilde: Huseiernes Landsforbund)

(ANB)