Driftsutvalgsmøtet i Oppdal kommune ble denne uken lagt til Drivdalen skole. Her fulgte politikerne opp kommunestyrevedtaket fra 5. april i saken «Trygt og godt skolemiljø i Oppdalsskolen».

Tilstandsrapport 2016 for grunnskolen i Oppdal viser at det er en del utfordringer å ta tak i skolemiljøet, spesielt når det gjelder mobbing i sosiale medier. På oppdrag fra kommunestyret fikk driftsutvalget anledning til å foreslå tiltak som kan bidra til å utvikle en bærekraftig læringskultur i Oppdalsskolen.

– Det finnes eksempler på at uansett hvor mye fokus man har på dette, blir det stadig vekk avdekket at enkelte ramler utenfor. Det viktigste er å ha nulltolleranse for mobbing og ha en aktiv holdning til det, sa Hans Bøe (V).

– Går utover læringsmiljøet

Olav Skjøtskift (Sp) synes det er bra at det blir laget en plan, men han tror ikke planen alene vil løse alle problemer.

– Det er i sosiale medier det skjer, og vi kjenner for lite til det som foregår. Det blir dannet grupperinger der oppdragelsen hos barna blir satt til side. Ukulturen går utover læringsmiljøet til mange av elevene. Det er viktig å finne ut hvordan vi kan forebygge det, påpekte han.

Fra 1. august i år er det gjort endringer i Opplæringsloven paragrag 9A, som omhandler elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø.

– Dette med nettmobbing er et relativt nytt område som er og blir utfordrende i fremtiden. Jeg tror mye handler om kompetanseheving. Rektorer og lærere blir blant annet tilbudt kurs, sa rådgiver for oppvekst i Oppdal kommune, Dordi Aalbu.

Barnehagene med i planen

Eli Dahle (H) mener det er viktig å involvere foreldrene, så de kan ta tak i utfordringene på hjemmebane, tidligst mulig.

– Jeg synes det er mest naturlig å lage en overordnet plan for både skole og barnehage. Det er viktig å starte tidlig, for det handler om oppdragelse, mente hun, og foreslo å endre rådmannens tilråding.

– Jeg har sansen for det Eli sier. Det å ta inn barnehagene vil få en mer helhetlig kartlegging, sa Trond Mesloe (Ap).

– Med oppvekstsentrene vi har i Oppdal vil det være unaturlig å ikke se barnehage og skole i sammenheng, kommenterte Bøe.

Forslaget til Eli Dahle om å ta med barnehagene i planen ble enstemmig vedtatt.

Vedtaket lyder som følger:

«Driftsutvalget ber de kommunale skolene og barnehagene i samråd med Skolehelsetjenesten, PPT, Miljørettet helsevern, FAU og elevråd om å utarbeide en felles overordnet handlingsplan for godt og trygt læringsmiljø i skole og barnehage. Planen legges fram for kommunestyret til behandling. Forskrift for ordensreglement for grunnskolen i Oppdal revideres i løpet av høsten 2017. De private barnehagene og privat skole inviteres inn i arbeidet.»