Firmaet Bojl.no AS har sendt to fakturaer på til sammen 160.000 kroner til Midtbygda og Lønset skole for utført arbeid i forbindelse med naturjungelen.

Fakturaer som ifølge Oppdal kommunes økonomisjef Svein-Erik Bjerkan aldri skulle vært sendt til kommunen, og heller ikke skulle blitt betalt av kommunen.

I et brev til firmaet i juni forklarer Bjerkan at de to fakturaene er blitt godkjent og utbetalt som følge av en misforståelse.

Videre påpeker Bjerkan en rekke punkt i fakturaene som ikke tilfredsstiller krav til dokumentasjon, blant annet manglende spesifisering av merverdiavgift.

Hvordan er det mulig av kommunen å utbetale disse fakturaene feilaktig, Bjerkan?

– Det har vært et skifte av enhetsleder ved Midtbygda og Lønset skole som sannsynligvis har ført til dette, svarer Bjerkan, som synes saken er beklagelig for kommunen.

–Jeg mener at Bojl.no aldri har hatt anledning til fakturere kommunen, legger han til.

Uenighet om avtalepart

Han viser til at det ble inngått en muntlig avtale om at IL Snøhetta / FAU Midtbygda forpliktet seg til å betale et vederlag til Bojl.no AS tilsvarende 20 % av mottatte spillemidler.

Videre at det var avtalt at fakturering først skulle gjennomføres etter at spillemidlene var mottatt av IL Snøhetta / FAU.

Siden det var IL Snøhetta / FAU som var søkere av spillemidler, mener Bjerkan at det er de som har et avtaleforhold med Bojl.no AS, og ikke kommunen.

– Ifølge de opplysningene jeg har fått ble samarbeidet med Bojl.no avsluttet i januar i år, grunnet manglende leveranser fra firmaet, forteller Bjerkan. –Blant annet ble ikke alle søknadene sendt inn i henhold til gjeldende tidsfrister.

I et svar fra Bojl.no tilbakeviser firmaets daglige leder Ingrid Johannesdatter påstandene fra kommunen. Hun viser til at faktura er sendt til Midtbygda og Lønset skole etter enighet med tidligere rektor ved skolen.

«Vi ser det ikke aktuelt å tilbakebetale beløpet», skriver Johannesdatter, som samtidig forklarer at merverdiavgift ikke er spesifisert da Bojl.no AS på tidspunkt for fakturering ikke var mva-registrert og dermed ikke har anledning til å kreve inn merverdiavgift.

Hun skriver at kurs og opplæring er unntatt merverdiavgift som undervisning, og at firmaet vil etterfakturere merverdiavgift for levert utstyr.

Johannesdatter orienterer samtidig kommunen om at gjennomført arbeid i forbindelse med spillemiddelsøknaden for naturklatrejungel / aktivitetsparken ennå ikke er sendt.

Vi vurdere rettslige skritt

I et nytt brev datert 25. juli tilbakeviser Bjerkan at det har vært enighet om faktureringen slik Johannesdatter hevder. Bjerkan har vært i kontakt med tidligere rektor ved skolen, som bekrefter dette.

Bjerkan mener samtidig at det er betenkelig at faktura ikke ble sendt i 2016 da jobben var utført, og at dette ble sendt kommunen først våren 2017. Bjerkan mener også at forklaringen fra Bojl.no på manglende dokumentasjon i fakturaene ikke er tilfredsstillende oppklart.

Bjerkan gjentar på nytt, i en enda krassere tone, at kommunen ikke godtar de mottatte fakturaene, og krever at utbetalt beløp på til sammen 160.000 kroner tilbakebetales snarest.

«Oppdal kommune vil måtte se seg nødt til å vurdere rettslige skritt hvis denne anmodningen ikke etterkommes», avslutter Bjerkan i brevet til Bojl.no AS.

Bjerkan forteller at rådmann vil orientere formannskapet om saken i første møte etter ferien.

– Målet vårt er å få ryddet opp i dette på en god måte, avslutter Bjerkan.

– Vårt firma har vært rådgiver, og har utarbeidet idrettsfunksjonelle planer for hele uteanlegget og søknad om tippemidler for klatreanlegget, forteller Anders Vik i firmaet Bojl.no AS til Opdalingen.

Han forteller at han som faglig leder og ansvarlig for tilskuddsordninger i firmaet har vært med på alle møtene med skolen og FAU.

– Jeg har aldri vært i kontakt med representanter fra IL Snøhetta, forteller Vik.

– Vi har opplevd det som tydelig at det har vært kommunen som har vært oppdragsgiver.

– Vi kan jo heller ikke inngå avtaler der betalingen for jobben vår er avhengig av et tilskudd det aldri er noen garanti for blir gitt, forklarer Vik.