OPPDAL: Si­den i går kveld har ele­ve­ne vært sam­let på Ski­fer sammen med Geir Grøtte og Bjørn Grøseth for å få tips og triks og nyt­tig læ­ring i job­ben og opp­ga­ve­ne ung­dom­me­ne skal inn i.

– Dis­se har blitt valgt ut til å være MOT-am­bas­sa­dø­rer fordi de øns­ker det selv, og for at klas­se­ka­me­ra­te­ne øns­ker at de skal re­pre­sen­te­re sko­len, sier Grøseth og Grøtte.

I lø­pet av tirs­da­gen har de øvd på pre­sen­ta­sjons­tek­nikk. I lø­pet av vå­ren skal de be­sø­ke sju­en­de klas­se ved de for­skjel­li­ge sko­len i Oppdal og for­tel­le dem om ung­doms­sko­len.

– Det er vel­dig mange som går en hel som­mer og gru­er seg til å star­te på ung­doms­sko­len. Over­gan­gen kan være van­ske­lig, og derfor er det let­te­re å ha noen som kan for­tel­le dem om hvordan det er og at de har noen så snak­ke med, sier Grøseth.

Selv sy­nes ele­ve­ne det er spen­nen­de å være en del av MOT.

– Vi læ­rer noe nytt hele ti­den og et er vel­dig mo­ti­ve­ren­de. I til­legg er det vel­dig nyt­tig, og som vi kan ha bruk i for i fram­ti­den, sier de.

Gjen­gen ser fram til ar­beids­opp­ga­ve­ne som ven­ter.

– Jeg gle­der meg til vi rei­se rundt og snak­ke med 7. klas­se her i Oppdal, sier Marta Hindseth Bjerkaas.

– Det er vel­dig po­si­tivt med en slik run­de. Vi vet det er mange som er usik­ker og som gru­er seg, og da kan vi kom­me inn og gjø­re en for­skjell, sier Aslak Lauritzen.