Komiteen har bestått av Ola Røtvei (leder), Hjalmar Sørli, Olav Nekstad, Arnt Nerhoel, Johan Jensen, Odd Gunnar Jære Hoel, Kirsti Welander.

Komiteen har kommet til at det er hensiktsmessig å beholde den politiske organisasjonsstrykturen som i dag - og at de tre utvalgene PMK, HO og formannskapet fremdeles skal være likestilte. I denne forbindelse går komiteen inn for at forslagene fra PMK og HO i forbindelse med handlingsprogram og økonomiplan skal måtte tas hensyn til av formannskapet.

Temamøter

Kommunestyret har hatt tradisjon for at det gjennomføres temamøte en dag i året. Komiteen ønsker å holde fram med temamøter, men ønsker mer politisk styring med innholdet. Det er også ønskelig å sette av tid til temamøter i utvalgene.

I forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet ble det gjennomført en åpen høring. Tilbakemeldingene både fra politikere og grupper som deltok på høringen er positive.

Godtgjørelse

Når det gjelder økonomisk kompensasjon til politikerne, mener komiteen at det bør legges opp til at det utbetales møtegodtgjørelse for alle møter. Det har videre vært drøftet om ordførerlønna skal følge rådmannslønna. Dette er ordningen i dag. Dette er en praktisk ordning som likestiller de to øverste lederne i kommunen. Komiteen ønsker likevel å gå bort fra denne ordningen. Dette fordi det er administrasjonsutvalget og formannskapet, og dermed også ordføreren, som forhandler med rådmannen om lønn. Gjennom at politikernes godtgjøring beregnes ut fra ordførerens lønn, innebærer dette en uheldig situasjon der man gjennom å øke rådmannens lønn også øker godtgjørelsen til alle politikere. Komiteen mener det er ønskelig at administrasjonsutvalget drøfter hvordan dette kan løses hensiktsmessig.

Når det gjelder politikerne og de politiske partiene, er det enighet i komiteen om å gjøre arbeidssituasjonen enklere ved at stilles et politikerkontor og møterom gratis til disposisjon i rådhuset.

Komiteen påpeker videre at det i IT-kommunen Oppdal sendes ut anselige kilo sakspapirer hvert år. Komiteen ønsker en prøveordning med elektronisk utsending av sakspapirer til formannskapet.

Deklgasjonsrglementet

Det er enighet i komiteen om at kommunens delegasjonsreglement bør endres. Komiteen mener at kommunens delegasjonsreglement bør utformes slik at saker som nevnes spesielt skal behandles administrativt, mens alle andre saker skal behandles politisk. Også KS bekrefter at det er tendenser i kommunene til å snu speilvendingsprinsippet. Dette fordi det er ønskelig å styre delegeringen til rådmann/administrasjon på en slik måte at en får mer politisk styring.

Komiteen peker spesielt på at saker som berører helse og oppvekst i større grad skal behandles politisk., Disse sakene utgjør en stor del av kommunens budsjett og arbeidsoppgaver.