Nyvalgt styreleder i Dovrefjell nasjonalparkstyre

foto