I dag onsdag samles driftsutvalget i Oppdal kommune, hvor blant annet utredningen av oppvekstsenter ved Drivdalen og Midtbygda skal tas opp. Begge de private barnehagene Drivdalen og Midtbygda ligger i dag i tilknytning til skolene. Nå foreslår rådmannen at barnehagene gjøres kommunale og inngår i oppvekstsentre.

Rådmannen ser at en kommunal overtakelse av barnehagene i neste omgang kan føre til en henvendelse fra Lønset barnehage om det samme.

- Det er utrolig trist at ikke Lønset er med i diskusjonen om oppvekstsenter. Vi ville ha kommunal overtakelse av barnehagen allerede i 2011/2012, men da fikk vi nei fra kommunen, forteller Aud Marie Bøe, som er en del av FAU ved Lønset skole.

Hun er kritisk til både hvordan rådmannen og rektor Kjell J. Braut har opptrådt ovenfor Lønset i denne saken.

- Nå er det nok. Ta oss på alvor, sier Bøe.

Ikke-tema

Bøe forteller at rektoren har sittet i arbeidsgruppa som har jobbet med utredningen av oppvekstsenter. Hun stiller spørsmål om hvorfor Lønsert ikke har vært et tema.

- Det er veldig merkelig at han som rektor ikke kjemper for å få med Lønset i utredningen av oppvekstsenter. Han burde være klar over at vi har ønsket dette. Han har blant annet forklart at en av grunnene for at Lønset ikke er med nå, er fordi det er en liten enhet og at det vil gi økonomiske konsekvenser, sier Bøe.

- Vi mener at rektoren nå burde legge seg ganske hardt i selene for at det blir et oppvekstsenter også på Lønset, sier hun.

Bøe forteller at FAU har hatt flere møter med rektor, hvor de har forklart situasjonen og at de er misfornøyde med jobben han har gjort.

- Det vi savner mest er ydmykhet, og at de ikke klarer å se konsekvensene av det de gjør, sier Bøe.

- Flere kommer til Lønset

FAU Lønset sendte i mars i år et brev til kontrollutvalget, vedrørende oppsplitting av Midtbygda og Lønset skole.

"FAU ved Lønset skole, er på vegne av foreldre ved skolen, og kommende foreldre til skolen, kritisk til prosessen rundt tilbakeflytting av Midtbygda skole. Kritikken går på hvordan deler av foreldregruppa opplever at rektor ved ovennevnte skoler har snakket ned Lønset skole, og ved slutten av prosessen har snakket frem Midtbygda skole" står det i brevet Opdalingen har fått tilgang til.

"29.9.2015 var det felles foreldremøte for foreldre ved Lønset og Midtbygda skole. Flere foreldre ved Lønset skole opplevde at rektor uttalte seg negativt om Lønset skole i forhold til elevtall og hvor vanskelig det ble å lage et godt nok læringsmiljø ved skolen. FAU er av den formening at disse uttalelsene fra rektor førte til at foreldre, både fra Lønset og Midtbygda, ble usikre på om Lønset skole ble et godt alternativ".

- Prognosene framover viser at det vil være vekst på skolen framover og da vil skolen fylles opp igjen. I tillegg er det flere som flytter til Lønset, og ungdommer vil tilbake å bo på Lønset. I tillegg er det mange flere som har planer om å ta over gårdsbruk, og det er nå flere som bygger ut gårdsbruk både på Lønset og i Storlidalen, sier Bøe.

"21.10.15 var det felles FAU møte for Lønset og Midtbygda skole. Der la rektor frem et skriv som skulle gå til foreldre ved Lønset skole vedrørende tilbakeflytting av Midtbygda skole januar 2016. Rektor ba om en uttalelse fra FAU før han sendte ut skrivet. Det ble diskutert innholdet i skrivet da det her og ble påpekt smertegrense angående elevtallet ved Lønset skole, og utfordringene vedrørende undervisningstilbudet pga. det".

"Etter dette møtet, begynte FAU å bli bekymret for at foreldrene ved Lønset skole valgte å flytte barna sine fordi de trodde «alle de andre» gjorde det. For å ikke gjøre situasjonen verre for dem som hadde vurdert flytting, forholdt vi oss tause, slik vi var blidt bedt om. Flyttingen ved Lønset ble et ikke-tema".

- Vi må fokusere på det positive med skolen og barnehagen, og ikke det negative. Vi føler vi er en sanderingspost som gang på gang blir skvist unna, sier Bøe.

Saken ble ikke behandlet av kontrollutvalget. De fikk tilbakemelding om å sende det til administrasjonsutvalget. I juni kom svaret, og saken ble avvist.

- Hvilke rettigheter har vi som innbyggere, når klager ikke blir behandlet en gang, og hvor skal en henvende seg, spør Bøe.

- Politikerne må på banen

Bøe mener politikerne i Oppdal må på banen.

- Nå må de rett og slett vise at de mener alvor, for alle partiene er ganske feige, inkludert Senterpartiet, som har kjempet for kretsskolene, sier hun.

Etter at nye Midtbygda skole sto ferdig, var det rundt halvparten av elevene på Lønset som byttet skole.

- Hvis ikke noe gjøres nå er jeg redd for at det ende på verst tenkelige måte. Lønset trenger både skole og barnehage for å være attraktivt for tilflytting. Hadde vi hatt fokus på det positive, i stedet for gang på gang å ta opp det negative, så tror jeg ting kunne ha sett annerledes ut, sier hun og legger til at hun er glad for valget hun tok om å la barna fortsette å være på Lønset.

- Når driftsutvalget skal behandle denne saken, så forventer jeg at de går for oppvekstsenter på alle kretsskolene, sier hun.