RENNEBU: Det er Kvikne-Rennebu Kraftlag, Tine Midt-Norge og Sande Hus og Hytter i samarbeid med Rennebu kommune og Orkla Trebrensel som utreder muligheten for utnytting av overskuddsvirke fra skogen til produksjon av bioenergi på Berkåk. Prosjektet ble lagt fram på et møte med Rennebu Senterparti og storingsrepresentant Ola Borten Moe tirsdag.Det var Has Christian Borchsenius i konsulentfirmaet Orkla Trebrensel som presenterte mulighetene og utfordringene for et slikt anlegg. Han hadde sett på tilgangen til overskuddsvirke i Rennebu. Et svært forsiktig anslag sa at det representerer en årsproduksjon på vel fire GWh i form av elektrisk kraft og vannbåren varme.Ved å hente inn virke fra nabokommunene mener Borchsenius det er realistisk å komme opp i det firedobbelte av denne produksjonen.De mest aktuelle virketypene er spon fra dreiing og høvling, kapp og bakved fra sagbruk og hytteprodusenter. Også massevirke, kleinvirke og virke fra tynning og landskapspleie, kan gi et betydelig bidrag. Borchsenius pekte på at det kan være nødvendig med offentlige støtteordninger for å gjøre det attraktivt for skogeierne å hente ut alle ressursene fra skogen.Stortingsrepresentant og medlem av miljø- og energikomiteen, Ola Borten Moe likte åpenbart det han hørte på Berkåk. Han poengterte at kort transport og kort overføring gjør at han har tro på denne typen prosjekt.– Det er viktig å være tidlig ute. Vi kan våkne om 10-15 år og se at dette er det rift om. Da blir det de som har infrastrukturen på plass som blir vinnerne, sa Ola Borten Moe.