Rovviltnemnda i region 6 hadde møte mandag, der Oppdal / Rennebu fikk tildelt felling av en gaupe. Det kunne seniorrådgiver Kjell Vidar Seljevoll hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag bekrefte til Opdalingen.

I tillegg er det tidligere gitt fellingstillatelse til to ulver i hele Sør-Trøndelag.

I en henvendelse til fylkesmannen i forkant av møtet i rovviltnemnda har fagansvarlig landbruk i Oppdal kommune, Gro Aalbu, bedt nemnda om å følge opp lisensjakt for jerv med ekstraordinære tiltak.

Hun viser til at det per 15. februar er felt åtte jerv i region 6 under lisensjakta så langt, av en lisenskvote på 31 jerv, og at det i Oppdal er felt kun en jerv så langt, og ingen i Rennebu.

- Sporobservasjoner i vinter og DNA-prøveresultatene fra i fjor viser at vi har en god stamme med jerv i kommunen / beiteområdene, skriver Aalbu. Vi var den kommunen i beitesesongen 2014 i region 6 med flest dokumenterte sau / lam tatt av jerv, og selv om tapstalla ble lav i fjor har vi enda mye å gå på før vi er nede på normale tilstander.

Dette er bakgrunnen for at Oppdal beite- og rovviltutvalg og Oppdal kommune oppfordrer Rovviltnemnda i region 6 til å initiere ekstraordinært uttak av jerv i kommunens beiteområder.

Med henvisning til Forvaltningsplan for rovvilt der Trollheimen / Oppdal / Rennebu er prioritert for beitedyr ber Aalbu om at Rovviltnemnda tar opp saken i nemndsmøtet.

- Dette ble drøftet i nemnda, forteller Seljevoll, men det er slik at nemnda bare kan gi signaler, og det er Direktoratet for naturforvaltning som tildeler kvoter.

- Det ble ikke gjort noe tydelig vedtak i mandagens møte, men jeg kan bekrefte at henvendelsen fra kommunen vil bli fulgt opp, avslutter Seljevoll.