OPPDAL: Trøndelag skal i 2020 være et av Norges mest attraktive reisemål. Regionen skal ha spennende reiselivsopplevelser både sommer og vinter. Opplevelsesproduktene skal være attraktive både for norske og utenlandske markeder. Dette er målsettingen i et strategidokument for reiselivsnæringen i Sør-Trøndelag som er sendt ut på høring. Videre står det at profilering og markedsføring bør spisses inn mot 3 - 4 fyrtårn - Trondheim, verdensarven Røros, historiske Trøndelag og Trøndelagskysten.

I torsdagens formannskapsmøte skal Oppdal gi sitt høringssvar. I rådmannens tilrådning heter det at Oppdal har ingen merknader til valg av hovedutfordringer og forslag til strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020.

Men det forventes at Oppdal som en betydelig reiselivsdestinasjon blir gitt en mer sentral plass i det endelige strategidokumentet.

Styringsgruppen har kun valgt å hente inn data om reiselivsnæringen på makronivå, skriver rådmannen. Etter kommunen sin oppfatning er det tatt i bruk markedsdata av liten strategisk verdi og som sier lite om størrelse, styrkeforhold og utvikling av reiselivet i de ulike delene av Trøndelag. Strategidokumentet inneholder ikke utviklingstall for overnatting for noen deler av Trøndelag. Det er ikke innhentet tall på antall overnattinger verken for hotell- eller campingnæringen.

Oppdal kommune mener at det tallmaterialet som danner grunnlaget for startegidokumentet er mangelfullt når det gjelder opplysninger om gjestedøgnsutviklingen i hotell og campingplasser runt om i begge fylkene. På tross av mange års arbeide med reiselivsbransjen har verken virkemiddelapparatet eller Trøndelag Reiseliv AS hatt en relevant samlet overnattingsstatistikk selv om datagrunnlaget har foreligget hos Statistisk Sentralbyrå.

Oppdal Næringsforening har innhentet opplysninger på egen hånd både når det gjelder hotellovernattinger og camping. Vedlagte tallmateriale utarbeidet av ONF viser bl.a. at Oppdal ligger på 3.plass etter Trondheim og Stjørdal men før Røros når det gjelder hotellovernattinger. På camping er Oppdal størst i begge trøndelagsfylkene. Saksbehandler har lagt til grunn at dette tallmaterialet er korrekt og bl.a. på denne bakgrunn vil Oppdal kommune hevde at det er grunnlag for å si at svært mange av konklusjonene i høringsutkastet ikke er basert på gode nok strategiske data.

Oppdal kommune er forundret over at et strategidokument for reiselivet i Trøndelag ikke har gitt større plass til vinterturisme/skiturisme – både i alpinanlegg og turgåing i skiløyper og i høyfjellet. Oppdal er allerede en motor for mye av verdiskapningen innenfor reiselivet i Trøndelag. Rådmannen skriver i sin utredning for formannskapet at Oppdal er forundret over at et strategidokument for reiselivet i Trøndelag ikke har gitt større plass til vinterturisme og skiturisme, både i alpinanlegg og turgåing i skiløyper.