Bønder i Oppdal kommune får i disse dager et nytt kart av eiendommen sin.

Landbrukskontoret sender ut gårdskart som viser hvordan dyrka marka fordeler seg på de enkelte landbrukseiendommene. Eiendommer med gnr 1 (Fagerhaug ved Innsetgrensa) og til gnr. 189 ved Festa sendes ut i første pulje nå i disse dager. Andre pulje, fra Festa til Gisna, sendes ut i slutten av mars.

Bakgrunnen på disse kartene er et målestokkriktig flyfoto. På flyfotoet er grensene for selve eiendommen lagt inn, og hvordan arealet på den dyrka marka fordeler seg. Bøndene får dermed et bedre oversiktskart over egen eiendom.

Hensikten med kartene er å få frem riktigere tall for hvordan jordbruksarealene fordeler seg for hver enkelt bonde. Arealene endrer seg over tid; enkelte områder gror igjen, andre nydyrkes, arealer skifter eier, grenser endres, nye veier og hus kommer til og andre blir borte. Slike endringer er viktig å få med når bonden søker om tilskudd for arealene og for å få oversikt over totaltarealet i kommunen.

Ved å bruke flyfoto og så legge inn grensene mellom de ulike arealene med dyrka mark, har Norsk institutt for skog og landskap beregnet hvor store de ulike arealene er, og gjengitt det på kartet. Disse tallene bruker så landbrukskontoret til kontroll når bonden søker om arealtilskudd.

Finner eieren av landbruks-eiendommen feil på kartet, er det viktig at dette meldes til landbrukskontoret slik at man får rettet opp kartet og kommer fram til det riktige arealtallet.