Ny smitterekord i Trondheim, startet massetesting av 35.000

foto