Når klagen fra hovedkomiteen behandles i formannskapet torsdag, går rådmannen inn for at klagen avvises med begrunnelse i at kommunen har forholdt seg til avtalen som ble inngått med skytterlagene 15. mars 2000. Rådmannen rår til at saken oversendes Sør-Trøndelag tingrett for tvisteløsning av en voldgiftsnemnd, slik avtalen mellom kommunen og skytterlagene åpner for.

Klagen som formannskapet skal behandle torsdag, er på et vedtak formannskapet fattet i mai. I dette vedtaket viste formannskapet til den inngåtte avtalen.

Hovedkomiteen klaget

I klagen fra hovedkomiteens formann, Sigmund Fostad, ble det hevdet at vedtaket bygger på feilaktige opplysninger fra rådmannen om bakgrunnen for kravet. I klagen ble det også vist til at det foreligger samtykke fra to ordførere som kommunale representanter i hovedkomiteen til de foretatte disposisjonene. Det vises også til at rådmannen og formannskapet har oversett at avtalen er inngått mellom kommunen og skytterlagene, der hovedkomiteen ikke er avtalepart.

I klagen understrekes det også at det er uberettiget av kommunen å prøve å tilegne seg midler fra LS-arrangementet, som har blitt skapt gjennom frivillig innsats fra Oppdals befolkning.

Rådmann argumenterer

I saksutredningen til formannskapet tar rådmannen for seg punkt for punkt i klagen fra hovedkomiteen. Det påpekes blant annet at kommunen etter avviklingen av Landsskytterstevnet i 1993 sto igjen med en fordring mot skytterlagene på nærmere 1,2 millioner kroner for baneanleggene.

Dette gjelder forskutteringsbeløp som ikke hadde blitt tilbakeført kommunen som forutsatt. I henhold til et kommunestyrevedtak fra 1997 var det hensikten av dette skulle dekkes inn gjennom overskudd fra LS 2003.

To ordførere samtykket

Når det anføres i klagen at to ordførere har samtykket i de disposisjoner som hovedkomiteen har gjort, så viser rådmannen til avtalen og at det må fremlegges mer håndfast dokumentasjon om avtalefravikelse dersom dette skal tillegges vekt.

Når det gjelder forståelsen av hvordan overskuddet skal fordeles mellom partene, viser rådmannen til avtalen der det heter at «med overskudd menes det regnskapsmessige driftsresultatet av arrangementet basert på vanlige regnskapsmessige prinsipper.»

I denne sammenheng vises det til at bokføringen for arrangementet er utført av autorisert regnskapsfører Concis Oppdal, og rådmannen mener det må legges til grunn at bokføringen er utført i tråd med god regnskapsskikk.

Rådmannen avviser at formannskapets vedtak er gjort på feil grunnlag, og han tilbakeviser at kommunen uberettiget prøver å tilegne seg midler fra LS-arrangementet.

Foto: Kjell Arve Husby
Foto: Kjell Arve Husby