Birger Hellan har som tidligere kjent sagt opp stillingen som rådmann i Rennebu kommune. Hellan har sinsiste arbeidsdag ved utgangen av inneværende måned, og det arbeides derfor med tilsetting avny rådmann i kommunen.

På torsdagens møte ble kommunestyret i Rennebu bedt om å konstituere rådmann, inntil ny rådmann tiltrer stillingen.

-  I samsvar med hovedtariffavtalen, §13-4 skal det ved konstituering, altså midlertidig tilsetting ihøyere lønnet stilling, utbetales fra første tjenestedag, slik lønnsom vedkommende ville fått ved opprykk til stillingen. Når det erpå det rene at en stilling vil bli stående ledig ut over en månedpga. sykdom, permisjoner eller lignende, foretas som hovedregelkonstituering i stillingen. I hht. kommunelovens § 22 skal hverkommune ha en administrasjonssjef. Denne ansettes av kommunestyretselv, står det i saksopplysningene til Rennebu kommunestyre.

Rennebu kommune publiserte så sent som i går (torsdag) stillingsannonsen på sine hjemmesider. Her heter det:

"Vi søker en motiverende og tydelig rådmann. Søknadsfrist 1. oktober.

Rådmannen har det overordnede administrative ansvaret i kommunen,og skal arbeide for å utvikle organisasjonen og oppnå et godtsamarbeid med politikerne. Vi ønsker en leder som kommuniserer godtbåde med politikere, medarbeidere, innbyggere og som harhandlekraft og evne til å skape engasjement.

Viktigearbeidsoppgaver: Å lede, utvikle og effektivisere hele kommunensvirksomhet, levere resultater, og være opptatt av økonomi- ogmålstyring, bidra til å utvikle og utnytte menneskelige ressurser ikommunen, og å skaffe seg oversikt over utfordringene, prioritere oghandle.

Ønsket kompetanse: Relevant høyere utdanning, relevantledererfaring fra privat eller offentlig virksomhet , god økonomiskforståelse , innsikt i offentlig forvaltning og forståelse forpolitiske prosesser, analytisk legning og evne til strategisktenking, erfaring med utviklings- og endringsarbeid, en samlende oginspirerende lederstil".

Rennebu kommunestyre konstituerte assisterende rådmann Lill Hemmingsen Bøe  i stillingen som rådmann i Rennebu kommune inntil ny rådmann tiltrer stillingen.

- Lill Hemmingsen Bøe ble tilsatt i Rennebu kommune1. august 2000 som teknisk rådgiver Hun har senere innehattstillingen som kommunalsjef HOO og ble 1. januar 2013 tilsatt somass. rådmann. Hun kan i perioden lede organisasjonen på en godmåte, og det anbefales at Lill Hemmingsen Bøe konstitueres sområdmann i Rennebu kommune fra 1. oktober 2017 og inntil ny rådmanntiltrer stillingen, står det i saksopplysningene til kommunestyret.

Saken ble behandlet uten debatt, og et enstemmig kommunestyre sluttet seg til rådmannens innstilling om at assisterende rådmann Lill Hemmingsen Bøe tiltrer som konstituert rådmann i Rennebu kommune fra 1. oktober 2017.

Hemmingsen Bøe sier til Opdalingen at selv om hun var blant søkerne da Birger Hellan ble ansatt som rådmann tilbake i 2009, er hun slett ikke sikker på at hun også denne gangen vil være blant søkerne til rådmannsposten.

- Jeg har ennå ikke tatt stilling til dette. Jeg har faktisk ikke rukket å lese stillingsannonsen, og jeg må se på hva kommunestyret ønsker seg av den nye rådmannen før jeg bestemmer meg. Tidene endrer seg, og jeg må finne ut både om jeg klarer, og om jeg vil ha en slik stilling, sier hun.