OPPDAL\ RENNEBU: Saken har hovedforhandling i Sør Trøndelag tingrett 25-28.5 samt 31.5.-2.6.

Sør-Trøndelag bondelag har gjennom mange år vært en betydelig pådriver for å få til en avklaring om gjerdehold langs jernbanelinja, og bondelaget garanterer for 50.000 kr i sakskostnader.

– Bondelaget har gjennom mange år arbeidet for at Jernbaneverket i det minste skal oppfylle det som vi mener er deres rettslige forpliktelser til å opprettholde og vedlikeholde gjerder langs jernbanen, skriver Sør-Trøndelag bondelag på sine hjemmesider.

– Først og fremst gjelder dette for å forhindre at beitedyr komme inn på jernbanen og blir ihjelkjørt. Men i tillegg til den økonomiske side for dyreeier så har dette også en dyreetisk side som representerer en belastning for folk flest i området

Med dagens lovverk er det usannsynlig å tro at vi vil få Jernbaneverket til å øke gjerdeomfanget sitt. Selv om det kan virke defensivt så er vårt ståsted nå at vi må gjøre det vi kan for å få Jernbaneverket til å oppfylle det vi betrakter som deres rettslige forpliktelser. Slike forpliktelser har oppstått på forskjellige måter gjennom jordskifter, utskiftninger, avtaler, skjønn m.v

Sør-Trøndelag bondelag har gjennom mange år vært en betydelig pådriver i dette arbeidet. Særlig siden 2002 har bondelaget konkret forsøkt å påvirke kommunene i distriktet til i fellesskap å arbeide for at jernbaneverket oppfyller sine forpliktelser med gjerdehold.

Dette initiativet har resultert konkret i at Sør-Trøndelag bondelag har fått utarbeidet kart på 1:50.000 over Dovrebanen med påført markeringer for de deler av jernbanelinjen som er enten dårlig gjerdet eller hvor det mangler gjerde. Dette bakgrunnsmaterialet vil nå bli lagt til grunn i forbindelse med denne rettssaken. Det understrekes at mange lokale bondelag, lokale småbrukarlag og sau- og geitalslag har deltatt i dette arbeidet mot Jernbaneverket.

Sør-Trøndelag bondelag har lagt mye energi og tid i å få jernbaneverket til å vedlikeholde eksisterende gjerder, men også å gjennomføre nyoppsetting av det som anses som nødvendige gjerder mellom jernbanen og beiteområdene langs Dovrebanen.

Det anslås at rundt 90.000 beitedyr slippes årlig i de områdene som her er berørt.