Oppdal: – Vi håper å få på plass alle grunnavtalene så snart som mulig, sier Arild Hoel ved plan- og forvaltning i Oppdal kommune.

– Vårt håp er at den nye løypetraseen skal være klar til neste vinter, men da begynner det å haste.

– Det må foretas en del rydding av busk og trær før vi kan ta i bruk den nye løypa.

Rundløype

Reguleringsplanen omfatter hele skiløypenettet som er etablert i området mellom Stølen og Vora, en strekning på totalt 29 kilometer.

Det nye i planen er løypetraseen mellom Storstein og Stavåløkkja, en strekning på ca. 2,5 kilometer.

Preparering av turløyper har lange tradisjoner i oppdal. På 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet ble løypene kjørt opp av idrettslagene i bygda, med noe tilskudd fra kommunen.

Folkehelse

Kommuneplan i Oppdal har en målsetting om et godt liv i en attraktiv fjellbygd, der folkehelse er pekt på som en kritisk suksessfaktor.

Kommunen mener at et attraktivt skiløypenett kan føre til at flere enn ellers utøver friluftsliv på ski og på den måten bidrar til å fremme folkehelsen. Videre viser kommunen til at skiløypenettet gir positive ringvirkninger for lokalt næringsliv, i form av økt omsetning for handelsstanden og reiselivsnæringen.

Grunneieravtaler

Ifølge Oppdal kommune er de fleste grunneierne positive til å stille grunn til disposisjon for løypepreparering.

– Vi har sendt ut likelydende løypeavtaler til de fjorten berørte grunneierne på strekningen Storstein – Stavåløkkja, forteller Hoel. Nå har ni grunneiere signert, mens en grunneier har gitt tilbakemelding om at han ikke ønsker å signere.

– Vi er i dialog med vedkommende, og har tro på at det likevel går i orden, men vi venter fortsatt på tilbakemelding fra fire grunneiere.

– Vi håper at vi kan få til frivillige avtaler. Hvis det ikke går i orden må det vurderes å ekspropriere, noe som er mulig siden løypetraseen er regulert. Men dette er en nødløsning som vi ikke ønsker, avslutter Hoel.

SAMLET PLAN: Kommunestyret i Oppdal vedtok i 2008 en samlet plan for preparering av skiløyper.