OPPDAL: Det er løsningen med felles enhet ved Lønset og Midtbygda skole, og Vollan og Drivdalen skole som er evaluert av de berørte parter. Det har kommet inn uttallelser fra både ansatte, FAU og elevråd.

Tilbakemeldingene er blandet. FAU ved Drivdalen skole trekker fram at de ikke har fått noen negative tilbakemeldinger, men mange positive. Til tross for dette ønsker de fremdeles egen rektor. Klubben ved Drivdalen skole skriver at rektoren ikke er en del av det daglige virke, og at hun ikke vet de holder på med. Utdanningsforbundet på Vollan skole skriver at elever mister undervisning og at de indirekte får undervisningen forringet.

FAU på Lønset mener at ordningen med felles enhet fungerer meget godt. Også ved Midtbygda skole er samarbeidsutvalget positive, selv om de føler at den personlige kontakten har forsvunnet noe.

Felles for de aller fleste høringsuttalelsene er det at man mener denne evalueringen kommer for tidlig. Det er mener også rådmann Dagfinn Skjølsvold.

- Det er alt for tidlig å evaluere. Det har ikke gått seg til enda, sier han i et kort svar til Opdalingen.

Rådmannen vil likevel lage en samlerapport som tar for seg alle uttalelsen som har kommet inn, så vil det bli gjort en vurdering i etterkant av den rapporten.