OPPDAL: Fredrik Borchgrevink Lange (22), fra byg­da Ålen i Holtålen kom­mu­ne har hatt sine før­s­te ar­beids­dager her i Opdalingen.

– Så langt har det gått kjem­pe­bra. Jeg har jo blitt kas­tet ut i fel­ten og har allerede skre­vet mange sa­ker, sier han.

22-år­in­gen har gått to år på jour­na­li­stikk ved Norges Krea­ti­ve Høy­sko­le i Trondheim, og tar for tiden et årsstudium i me­die­vi­ten­skap ved NTNU i Trondheim.

Det var til­fel­dig­he­ter som gjor­de at ål­byg­gen hav­net i jour­na­li­stikk-ver­de­nen.

– Jeg har alltid vært glad i å være krea­tiv og skri­ve. Jeg øns­ket egent­lig å bli fo­to­graf, sier han.

Borchgrevink Lan­ge har ikke ang­ret på at han valg­te jour­na­li­stikk.

– Jeg tri­ves vel­dig med det jeg har valgt og har allerede gjort mye spen­nen­de, sier han.

Han har tid­li­ge­re fri­lan­set for Ar­bei­dets Rett på Røros og hatt som­mer­jobb og vært til­kal­lings­vi­kar i over ett år hos Adresseavisen. Her har han job­bet med ny­he­ter både på pa­pir og på nett og i til­legg vært med og la­get nett-TV un­der OL i Sotsji i fjor.

Selv vil han ka­rak­te­ri­se­re seg som en fot­ball­idiot.

– Jeg har spilt mye fot­ball opp gjennom åre­ne. I til­legg spil­ler jeg en del gi­tar på fri­ti­den, sier han.

Det han tar med seg fra Adressa til Opdalingen er det å job­be un­der tids­press og alltid for­hol­de seg til dead­li­ner.

– Noe av det som trig­get meg til Opdalingen var TV-sat­sin­gen avi­sen skal inn i. I til­legg er Oppdal en vel­dig fin plass, sier han.