OPPDAL: Etter ordførerens vurdering så var behandlingen av ansettelsessaken i henhold til gjeldende lover og bestemmelser. Under kommunestyrets behandling av saken ble det ikke fremmet forslag om alternativ behandlingsmåte.

– Det var derfor med stor undring og skuffelse jeg registrerte at Oppavisa kjente til sakens dokumenter og som Espnes skriver i sin interpellasjon:

«Det var ikke tvil om at det var en kommunestyrerepresentant som var kilde».

Et lovbrudd

Det at en kommunestyrerepresentant «lekker» til pressen i en personalsak har to sider. For det første så er det et lovbrudd, dernest så har saken en etisk/moralsk side.

– Et lovbrudd kan anmeldes til politiet og bli etterforsket på vanlig måte, men ordføreren ser det som lite hensiktsmessig.

Vi bør heller sette fokus på den enkelte representants etiske/moralske ansvar. I Oppdal kommunene sine etiske retningslinjer, vedtatt av kommunestyret den 12. september 07. (Se faktaboks).

Uredelig og uærlig

Den eller de kommunestyrerepresentanter som lekker til pressen fra et lukket møte der en personalsak behandles, er etter ordførerens mening verken redelig, ærlig eller åpen. Samtidig settes hele kommunestyret i et dårlig lys da mistanken rettes mot hele kommunestyret. Dette svekker omdømmet og tilliten til politikerne og det skapes en situasjon av usikkerhet og mistillit representantene i mellom.

Gå i seg selv

Ordføreren har ingen andre virkemiddel enn å appellere til den enkelte representant og særlig den som har lekket om å gå i seg selv og tenke over hvordan vi ønsker å fremstå som de folkevalgte i Oppdal kommune. Tillit og respekt er ikke noe man får gratis, den må opparbeides.

Ikke rett måte

Enkelte kommunestyrerepresentanter har gjort denne saken til et spørsmål om kommunen i stor nok grad praktiserer åpenhet i forvaltningen.

Det er en viktig diskusjon som vi bør ta på generelt grunnlag. Å lekke fra en personalsak er ikke rette måten å starte denne diskusjonen på.

Til slutt oppfordret ordføreren den eller de som lekket til Oppavisa om å stå frem og forklare og begrunne sine handlinger.

Fostads interpellasjon

Sigmund Fostad (Ap) hadde sin egen interpellasjon, trykket tidligere i herværende avis. Han er sterkt uenig i at rådmannsansettelsen skulle holdes skjult for offentligheten.

Denne interpellasjonen reagerer ordføreren sterkt på formen av.

– Den er fullstendig skivebom. Representanten Fostad kjenner fagbevegelsen dårlig om han tror at de ansattes tillitsvalgte, som deltar i ansettelsessaker, ville akseptere at det gis goder som ikke tåler dagens lys?

Alvorlig og uheldig

Ordføreren la til at det var alvorlig og uheldig for ledernes omdømme i Oppdal.

– Vi kan ikke leve med at ledernes autoritet svekkes på denne måten.

Han understreket at det aldri er gitt tilsettinger som er bindende for økonomiforvaltningen og gitt løfter som går utover utlysninger.

Ble ansatt

Ordføreren minnet om at rådmann Skjølsvold ikke søkte på stillingen, men ble spurt om å ta den.

– Han sa ja, men han sa også at han ikke kan fungere som rådmann uten visse støttefunksjoner, som en personalsjef og økonomiansvarlig.

Ordføreren minnet om at rådmannen i det kommende handlingsprogrammet ikke har unngått å kutte også i egen stab.

– Angstbitersk

Sigmund Fostad mente ordførerens svar bar preg av en angstbitersk holdning.

Han mente han ikke hadde fått tilstrekkelig svar, men var fornøyd med å høre at det ikke foregår ulovligheter i ansettelsesprosesser i kommunen.

– Hensikten med interpellasjonen var at vi også må være forsiktige i fremtiden, sa han.