RENNEBU: Sammen med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Jernbaneverket, har Norsk Sau og Geit gått igjennom statistikken og kommet fram til ni strekninger som er spesielt utsatt på påkjørsel av bufe. To av disse strekningene er i Rennebu og berører Rennebu Øst beitelag og Klevgårdene-Buan Beitelag. De øvrige strekningene er to i Røros kommune, to i Holtålen, en i Meråker og en i Dovre kommune.

Gammel uenighet

Det har i lang tid hersket til dels sterk uenighet mellom organisasjonene i landbruket og Jernbaneverket om hvem som har ansvaret for gjerdeholdet langs jernbanen. For noen jernbanestrekninger finnes det dokumenter som avklarer ansvarsforholdet. I andre områder er uenigheten grunnlegende, blant annet på grunn av mangelfull dokumentasjon.

Samarbeidsnotat

Utmarksrådgiver i Norsk Sau og Geit, Lars Kveberg forteller at selv om uenigheten fortsatt er grunnleggende mellom næring og jernbanens eier, er det enighet om at påkjørsel av bufe er et problem. Partene er også enige om at gode gjerder er det viktigste tiltaket som kan redusere påkjørsler av husdyr.

For et år siden kom partene fram til et samarbeidsnotat der man blant annet var enig om at det skulle foretas en registrering og rangering av de mest utsatte strekningene. Det er altså gjort, og med bakgrunn i registreringen skal Jernbaneverket i samarbeid med organisasjonene utarbeide regionvise handlingsplaner, der målsettingen er å etablere gjerder på de mest utsatte strekningene først.

Vurdere behov

Norsk Sau og Geit har bedt beitelagene på de verste strekningene om å vurdere hvor det er behov for nytt gjerde, og hvor det er behov for opprusting av eksisterende gjerde.

Lars Kveberg er svært forsiktig med å legge føringer for hvordan framtidig gjerdehold eventuelt skal praktiseres, men regner med at det kan bli samarbeid på enkeltstrekninger, uten at det på noen måter skaper presedens for hvilke prinsipper som skal gjelde i framtida..

En prinsipiell løsning av denne konflikten kan trolig bare finne sin løsning i retten, og foreløpig synes det ikke som at noen har vært overivrig på å kjøre en slik sak.

Lederen i Klevgårdene-Buan Beitelag, Anders Granmo, ønsker ikke å kommentere saken før den har vært til drøfting med de andre beitelagslederne i Rennebu. Det skjer allerede kommende mandag.

Det er enighet om at mer må gjøres for å unngå tragedier som denne ved Gisna i juli, da 17 kyr ble påkjørt av toget. Nå ber Norsk Sau og Geit beitelag i distriktet om hjelp til å se på behovet for bedre gjerder.