Bevilgningen på 2,7 millioner kroner til Oppdal Skysstasjon er en del av forslag på 15 millioner til kollektivtiltak i Sør-Trøndelag. Andre tiltak som er kommet med i denne bevilgningen er kollektivknutepunkter ved E6 på Kvål og Lundamo og omstillingsholdeplass ved Rødde. De resterende 8,6 millionene er foreslått til kollektivtiltak i Trondheim.

På riksvegbudsjettet er det ikke bevilget en krone til de aktuelle prosjektene i vårt distrikt. Oppdal sentrum er ikke nevnt, og det blir ikke oppstart på E6-strekningen Løklia-Vindalsliene, slik det var forutsatt i handlingsprogrammet.

I regionen er det tatt inn fem nye vegprosjekt. Kun et av disse er i Sør-Trøndelag. Det gjelder E6 nordre avlastningsveg i Trondheim.

Når det gjelder Rv3, er strekningen Kolomoen-Ulsberg med i planene, men i statsbudsjettet er det ikke funnet rom for en eneste krone til denne strekningen.

Regionvegsjef Elisabeth Schjølberg karakteriserer budsjettforslaget som meget stramt.

Hun er imidlertid enig i hovedgrepene i framlegget til samferdselsbudsjett. Fremdeles satsing på trafikksikkerhet og sikring av rasjonell anleggsdrift på igangsatte vegprosjekt er prioriterte områder for Statens vegvesen i 2004. Regionvegsjefen er imidlertid bekymret over etterslepet for investeringer som nå er økt til 520 mill. kr i forhold til handlingsprogrammet 2002-2005.