Oppdal: I februar ble Oppdal kommune varslet av Svorunda vannverk om at et stort antall reinsdyr skulle være tatt av et stort snøskred ved Storhornet. Reineier opplyste at det dreier seg om nærmere 150 dyr.

Skredet ligger en kilometer fra vanninntaket til Svorunda vannverk som forsyner cirka 800 abonnenter. De døde dyrene utgjør derfor en stor risiko for drikkevannskvaliteten. Det er av stor betydning å få sikret at drikkevannet ikke blir ødelagt av dyre kadavrene som ligger i snøen.

Mattilsynet skriver i en tilsynsrapport at sandfilter og UV-behandling bidrar til tilfredsstillende hygienske barrierer, men at det samtidig er uforutsigbart om vannbehandlingen tåler den bakteriologiske belastningen de råtnende dyrene representerer. I tillegg kan man også oppleve at vannet får uønsket farge og smak.

For å unngå forurensing må dyrekadavrene fjernes etterhvert som snøen smelter. Dette arbeidet er allerede i gang. Omfanget er uavklart og det påløper store utgifter.

Dekking av tap for reineier har vært diskutert med blant annet fylkesmannens reinsdyrsforvaltning med tanke på statens engasjement i saken.

På forrige kommunestyremøte orienterte ordføreren om nødvendigheten for å støtte oppryddingen økonomisk, og det var ingen blant representantene som hadde motforestillinger.

Rådmannen innstiller på at formannskapet innvilger inntil 100.000 kroner som økonomisk ramme for opprydding etter snøskredet ved Storhornet for å sikre vannkvaliteten i Svorunda vannverk. Formannskapet fatter endelig vedtak i neste uke.