Rennebu kommune har gitt byggetillatelse til oppføring av en fritidsbolig med anneks og uthus i et hyttefelt på Nerskogen på grensa mellom Oppdal og Rennebu.

–Nå har kommunen stanset byggingen, og bedt om en plan for hvordan de skal tilbakestille arbeidet slik at det kommer i overensstemmelse med byggetillatelsen med hensyn til skjæringer og fyllinger, forteller Rune Devold til Opdalingen.

Devold er en av de to naboene til det nye hyttetunet, og som har krevd at byggingen stanses med krav om at prosjektet tilbakeføres til det som gjelder i byggetillatelse og gjeldende reguleringsbestemmelser.

–Dette er galimatias

– Det er åpenbart at dette er gjort i full forvissning om at dette er galimatias, og uten at noen hadde tenkt å stoppe det før vi tok det opp med kommunen, sier Devold.

I brev til Rennebu kommune i august skriver naboene at den informasjonen de tidligere hadde fått både var feilaktig og mangelfull.

«Dersom vi og kommunen hadde fått adekvate tegninger og terrengsnitt ville det umiddelbart gått fram at dette strider mot alle bestemmelser», skriver de videre, og viser til flere avvik.

De mener blant annet at den anlagte fyllingen er 5 til 5,5 meter høy, mens tillatt fyllingshøyde er én meter.

Videre at fyllingen går om lag 15 – 20 meter lenger fram i terrenget i forhold til det som det ville vært med tillatt fylling på en meter og med fyllingsfot utenfor tomtegrensen.

Krav om at skjæring og fylling skal unngås

I kommunens vedtak heter det at «Tiltaket må tilpasses terrenget slik at skjæringer og fyllinger unngås».

Et krav som ifølge naboene samsvarer med reguleringsbestemmelsene fra 2006.

De viser til at det på tegningene som fulgte byggesaken kan se ut som om kravet om å unngå fylling er imøtekommet, med en ubetydelig forskjell mellom eksisterende og ny terrenghøyde på rundt en meter.

Naboene påpeker at utbyggingen det er lagt opp til vil bli til stor sjenanse, med blant annet helt unødvendig innsyn, dominante og massive bygninger og terrenginngrep, og skriver videre:

«Fyllingene legger til rette for plassering av bygningsmassen på en svært uheldig måte med en mønehøyde på 10 – 15 meter over bakkeplan ved nabohytte bare få meter unna. Virkningen er massiv. I tillegg kommer at møneretning vinkles slik at det blir maksimal eksponering og innsyn fra det nye tiltaket. Dette er usmakelig og direkte provoserende».

–Dersom hytta var felt ned i terrenget ville dette vært unngått, sier Devold.

Vil oppfylle kravene

–Det er riktig at jeg tidligere tegnet et hyttetun for tiltakshaveren, men det prosjektet ble senere overtatt av Troll arkitekter, forteller byggmester Johan Solberg til Opdalingen.

–Det er gjort store endringer i prosjektet siden jeg tegnet det, forteller Solberg. – Plassering er endret, og hytta er speilvendt.

Solberg forteller at han ikke lenger har noe med denne saken å gjøre.

–Jeg har vært der sammen med tiltakshaver og sett hva som er gjort, og har forståelse for at naboene har reagert, avslutter Solberg.

–Vi ga byggestopp i sommer, forteller byggesaksbehandler Berit Sæteren i Rennebu kommune.

Sæteren forteller videre at utbyggeren har hatt valget mellom å søke om dispensasjon fra reguleringsplanen, eller å endre plasseringen og tilbakeføre terrenget til det som det er gitt byggetillatelse til.

–Jeg har forstått at utbyggeren og ansvarlig søker har valgt å gjøre de endringene som er nødvendig for at bygningene skal bli i henhold til byggetillatelsen som er gitt, avslutter Sæteren.

Troll arkitekter er ansvarlig søker for prosjektet, og arkitekt Kyrre Riise bekrefter at det blir gjort nødvendige endringer for å tilfredsstille byggetillatelsen.

–Det er det som skjer, og vi forholder oss til Rennebu kommune og ikke til naboene, sier Riise.

–Vi må ordne opp i dette, sier han.

–Samtidig synes jeg at det naboene prøver å skape i denne saken er usaklig.

–Alt skal bli innenfor det som er fastsatt i byggetillatelsen og reguleringsplanen, avslutter Riise.