RENNEBU: I alt er det registrert 7315 arbeidstimer gjennom frivillighetssentralen i året som gikk. 128 personer er registrert som frivillige. I tillegg sentralen registrert et natteravnkorps på 26 personer.

Den største enkeltposten på timeoversikten, er såkalte «en til en–oppdrag» med 2200 timer. Videre er det brukt 1102 timer til matombringing, og det er brukt 212 timer til utkjøring av bøtter med gratis strøsand til eldre og uføre. Av oversikten kan vi også lese at det er lagt ned 572 timer frivillig arbeid i formiddagstreffene på Voll og Berkåk.

180 brukere

I følge årsmeldingen som ble godkjent på årsmøtet den 12. mars, er det rundt 180 personer som benytter seg av frivillighetssentralen. Noen av disse er sporadiske brukere, andre bruker ordningen mer regelmessig. I tillegg er det et stort antall deltakere på ulike arrangement i regi av frivillighetssentralen og frivillige lag og organisasjoner.

Hovedmål med virksomheten er at Rennebu Frivillighetssentral skal være en viktig ressurs for alle som bor i bygda. Den skal arbeide for å bygge og styrke engasjementet for frivillig arbeid, medmenneskelighet og livskvalitet. De frivillige og deres engasjement skal være sentralt i sentralens arbeid.

Foreingseid

Styret har i 2007 bestått av Arne Lundaløkk – leder og representant for Rennebu historielag, Tor Næve – representant for Rennebu idrettslag, Turid Hårstad – representant for Rennebu kommune, Anne Kristine Stavne – representant for Den norske kirke, Greta Hoset – representant for Rennebu songkor og Per Nils Johansen – representant for frivillige)

Vararepresentanter har vært Bjørg Voll, Ingeborg Grendal, Eiliv Grut, Mette Skjerve, Wenche Teigen og Gunnar Bruheim

Rennebu Frivillighetssentral er foreningseid av frivillige lag og organisasjoner i Rennebu. Rennebu kommune har arbeidsgiveransvar for daglig leder som er Maj Britt Svorkdal Hess.