OPPDAL: Rådmannen tilrår at kommunestyret gir Oppdal sykkelklubb dispensasjon til å arrangere Sykkelenern i verneområdet også i år. Første ritt ble arrangert i 2007.

Rådmannen finner hjemmel i § 4 i verneforskriften for Knutshø LVO og § 48 i naturmangfoldloven, og gir tillatelsen.

Vedtaket om å tillate rittet i 2010 begrunnes med at erfaringene fra perioden 2007 - 2009 tilsier at arrangementet ikke har ført til forstyrrelser som kan påvirke villreinen i nevneverdig grad. Rittet har heller ikke ført til påvisbar terrengslitasje.

Vilkår for arrangementet

Tillatelsen for 2010 gis for øvrig under vilkår av at maksimum antall deltakere settes til 1500, og medlemmer i Oppdal Sykkelklubb skal ikke benytte strekningen Veslvonlægret - Karilægret i forbindelse med trening.

Ved markedsføring av rittet på klubbens internettsider skal det informeres om at traseen på ovennevnte strekning går gjennom et sårbart villreinområde.

Det skal henstilles om at aktuelle rittdeltakere og andre unngår å benytte denne delen av løypa i forbindelse med trening.

Ved Veslvonlægret og Karilægret skal det settes opp skilt der alle henstilles om ikke å sykle på denne strekningen. Skiltet skal ha tekst på norsk, tysk og engelsk.

Merking og skilting av ritt-traseen må tas ned samme dag som rittet gjennomføres, og hele traseen for rittet skal være ryddet for søppel senest to dager etter rittet.

Grunneiers tillatelse må innhentes før rittet kan gjennomføres. Det samme gjelder tillatelse til å benytte aktuelle vegstrekninger, herunder også nødvendig stenging av Orkelsjøvegen.

På strekningen Veslvonlægret - Karilægret skal rittets påvirkning på terrenget dokumenteres med bilder tatt senest 1 dag etter rittet.

Utsetter behandlingen

Behandling av søknaden for 2011 - 2014 utsettes til det er innhentet mer kunnskap om omfanget av sykling på traseen mellom Veslvonlægret og Karilægret utenom selve rittdagen. Dette for å kunne få til en kunnskapsbasert og helhetlig forvaltning på lang sikt.

Kommunestyret legger til grunn at rådmannen i samarbeid med Statens naturoppsyn før sesongen 2010 sørger for etablering av et system som gjør det mulig å registrere antall syklister som passerer strekningen Veslvonlægret - Karilægret.

Kommunestyret legger videre til grunn at rådmannen på bakgrunn av den kunnskapen som innhentes foretar en helhetlig evaluering av hvorvidt sykkelrittet i nevneverdig grad kan påvirke villreinen i området.

Løypekart. Kilde: WWW.sykkelenern.no