Oppdal: Bygningsrådet gikk imot rådmannens tilrådning og Kyrre Riise slipper å betale gebyr for å ha startet riving av et fjøs på sin eiendom i Drivdalen før kommunen offisielt ga rivningstillatelse.

Risse fikk senere tillatelse til å rive bygget, men han hadde da i forkant ikke fulgt kommunens pålegg om stans i arbeidet. Dette utløste et overtredelsesgebyr på 50.000 kroner som rådmannen mente det var på sin plass at Riise skulle betale.

Hovedgrunnen til at bygningsrådet frafalt kravet er at kommunen brukte for lang tid på å behandle søknaden fra Riise, og at den reelt sett var å betrakte som godkjent. Dette fordi kommunen brukte mer enn tre uker å svare på henvendelsen fra Kyrre Riise.

Representanten Fostad (uavh) kritiserte rådmannen for slett behandling av saken og mente også at rådmannen ikke hadde behandlet klagen fra Riise i tråd med forvaltningsloven.

Rådmannen var ikke enig i kritikken og la fram en tidsplan som visste tidsbruken i saken. Rådmannen påpekte også at Riise selv hadde krysset av for at saken måtte vurderes av annen myndighet, og dermed ikke hadde rett til svar innen tre uker.

Dette ble ikke hensyntatt av bygningsrådet.