Tre av fem i Sør-Trøndelag frykter samtidig økte klasseforskjeller i Norge som følge av dette, viser en ny undersøkelse utført for Arbeidstilsynet.

– Denne undersøkelsen understreker det vi i Arbeidstilsynet Midt-Norge er kjent med. Det syns å være flere seriøse aktører nå i markedet nå enn i 2006. Vi fortsetter tilsynsarbeidet i regionen i virksomheter hvor vi kjenner til at det er østeuropeiske arbeidstakere, sier regiondirektør Arne Feragen i Arbeidstilsynet Midt-Norge.

Frykter sosial dumping

Siden EU-utvidelsen i 2004 har omfanget av utenlandske arbeidstakere i Norge blitt betydelig: På landsbasis oppgir 24 prosent at det brukes arbeidskraft fra Øst-Europa på arbeidsplassen. I Sør-Trøndelag er den tilsvarende andelen 18 prosent, viser en fersk undersøkelse gjennomført av Arbeidstilsynet.

Mer informasjon

20 prosent av ansatte i Sør-Trøndelag har opplevd eller har mistanke om at det foregår sosial dumping i egen bransje. På landsbasis er det 15 prosent av arbeidstakerne som oppgir dette.

– Anslagsvis 350.000 arbeidstakere i Norge opplever eller mistenker at det foregår sosial dumping i sin bransje. Undersøkelsen viser samtidig at det er god grunn til å fokusere innsatsen mot enkelte bransjer, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Det store omfanget av arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa gjør det mer nødvendig enn noen gang å motarbeide sosial dumping og hindre utvikling av et A- og et B-lag i arbeidslivet, kommenterer Ingrid Finboe Svendsen.

Bygg og landbruk mest utsatt

Det er stor forskjell på forholdene for ansatte i privat og offentlig sektor. I privat sektor har ni prosent opplevd at østeuropeiske arbeidstakere utnyttes i den sektoren de jobber i, ved at de har dårligere lønns- eller arbeidsbetingelser enn norske arbeidstakere. Ytterligere 13 prosent har mistanke om slike forhold. Tilsvarende tall for offentlig sektor er to og fem prosent. Alle tall på landsbasis.

Det er innenfor primærnæringene at flest har opplevd sosial dumping, med 23 prosent. Nest høyest er sysselsatte i bygg og anlegg, med 19 prosent. Legger vi til mistankene, kommer bygg og anlegg høyest med 44 prosent, fulgt av primærnæringene med 33 prosent.

Norske kjøreregler for alle

– Sosial dumping er uakseptabelt. Vi har et sett kjøreregler i det norske arbeidslivet som gjelder for alle arbeidstakere i Norge, sier direktøren.

Arbeidstilsynet arbeider på bred basis, blant annet i samarbeid med en rekke offentlige etater om Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Oslo og i prosjektet «Seriøsitet i byggenæringen» som blant er et samarbeid med Byggenæringens landsforbund (BNL).

– Arbeidstilsynet fortsetter sin kontrollvirksomhet for å forebygge og motvirke sosial dumping i aktuelle bransjer. I Arbeidstilsynets videre satsing vil vi styrke informasjonsarbeidet for å understøtte og øke effekten av etatens tilsynsaktivitet rettet mot sosial dumping, sier Ingrid Finboe Svendsen.

I forbindelse med dette arbeidet, er det opprettet egne nettsider på www.arbeidstilsynet.no/stoppsosialdumping hvor det ligger relevant informasjon om sosial dumping, regelverk, informasjon på ulike språk, samt veiledning om hvordan man kan unngå sosial dumping.

Undersøkelsen er gjennomført av Perduco på oppdrag fra Arbeidstilsynet blant et representativt utvalg på 1900 nordmenn i januar 2008.