Rennebu kommune har bevilget 200.000 kroner til maling av Berkåk kirke.

Formannskapet er gjort kjent med at det ikke er behov for hele bevilgningen til maling av kirka.

Rennebu kommune godkjenner at det som blir igjen av bevilgningen etter at maling av kirka er finansiert kan omdisponeres til andre istandsettingstiltak ved kirkene.

Rennebu kommune ber om å bli forelagt et regnskap som viser hvordan bevilgningen er disponert innen utgangen av 2007.

Bevilgningen overføres kirkelig fellesråd i 2006