I en henvendelse til Trafikksikkerhetsutvalget i Oppdal kommune ber Terje Pettersen om at fartsgrensen langs Fv 520 i Båggåstranda settes ned fra dagens 80 kilometer i timen.

Petersen viser til at veien er smal etter grøfting, og at det er vanskelig for peronbiler å møtes.

I dag er det fartsgrense 60 km i timen fra E6 og til rundt 200 meter etter Skoremsbrua.

- Derfra er fartsgrensen 80 km i timen, noe vi synes er urimelig høyt og farefullt, spesielt nå som veiebanen er blitt innsnevret, skriver Pettersen til Oppdal kommune.

På bakgrunn av henvendelsen fra Pettersen har Oppdal kommune bedt Statens Vegvesen om en vurdering av fartsgrensen på fylkesvegen i Båggåstranda.

Statens Vegvesen viser til retningslinjer og kriterier fra Vegdirektoratet, og skriver i svarbrev til kommunen at omsøkt fartsreduksjon ikke tilfredsstiller kriteriene for fastsettelse av særskilt fartsgrense 60 km i timen, og skriver videre:

"Ved innføring av særskilt fartsgrense for en strekning, bør en delstrekning på normalt 500 meter undersøkes. For at folk skal overholde og respektere fartsgrensene vi setter, er det viktig at skiltet fartsgrense oppfattes så naturlig som mulig i forhold til omgivelsene. Dette medfører blant annet at strekninger som får redusert fartsgrense ikke bør være lengre enn nødvendig."

Vegvesenet skriver at de har gjennomført beregninger som tar hensyn til antall avkjørsler, kryss og bruk av avkjørslene, og konkluderer med at ønske om fartsreduksjon ikke kan imøtekommes.